KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disi...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; genel ve k...

Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

Bu Kanun; kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler bağlamında, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak k...

Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; hükümleri günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen bu Yönet...

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 95 inci maddesi gereğince düzenlenen hükümleri, çekilen Devlet Memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlara uygulamak amacıyla düzenlenmiş olup; hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemle...

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi g...