KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun

Bu Kanun; asayişe müessir bazı fiillerin önlenmesi amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.

Afet Bölgelerinde Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler Hakkında Kanun

Bu Kanun; Afet bölgelerinde İmar ve İskan Bakanlığınca kurulan ve bu Bakanlığın Koordinatörlüğündeki özel afet örgütlerinde fiilen çalışan kamu personelinin, bu bölgelerde çalıştıkları sürece, bağlı oldukları kuruluşlardan aldıkları maaş veya aylık ü...

Avukatlık Kanunu

Bu Kanun; avukatlık mesleğine dair çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.

Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile Bakanlıklarda ve Bakanlıklarca uygun görülecek teşkilat ve kurumlarında birer Nöbetçi Memurluğu kurulmaktadır.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

Bu Kanun; çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.

Devlet Memurları Kanunu

Bu Karar; devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmasın...

Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkar, Mütehassıs, Hizmetli ve Stajyerlerine Verilecek Ücretler Hakkında Kanun

Bu Kanun; Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerine verilecek ücretlerin usul ve esasları belirlenmesini içermektedir.

Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun

Bu Kanun; Türkiye'de Ziraat yüksek mühendisi unvanını taşımak ve ziraat yüksek mühendisliğine müteallik hak ve salahiyetleri kullanarak mesleki faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli hususları ve görevlerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmuştur...

Hemşirelik Kanunu

Bu Kanun; Hemşirelik mesleği ile ilgili temel usul, şart, görev ve yetkileri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.