KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; hükümleri günlük çalışma saatleri dışında yapılacak fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi gereğince düzenlenen bu Yönet...

Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 95 inci maddesi gereğince düzenlenen hükümleri, çekilen Devlet Memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlara uygulamak amacıyla düzenlenmiş olup; hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemle...

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi g...

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 23/5/1972 tarihli 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 30/5/1973 tarihli 5 sayılı "Kanun Hükmünde Kararname" ile değişik 209 uncu maddesinde öngörülen tedavi yardımı...

Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun

Bu Kanun; asayişe müessir bazı fiillerin önlenmesi amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.

Afet Bölgelerinde Çalıştırılacak Personele Yapılacak Ödemeler Hakkında Kanun

Bu Kanun; Afet bölgelerinde İmar ve İskan Bakanlığınca kurulan ve bu Bakanlığın Koordinatörlüğündeki özel afet örgütlerinde fiilen çalışan kamu personelinin, bu bölgelerde çalıştıkları sürece, bağlı oldukları kuruluşlardan aldıkları maaş veya aylık ü...