KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Avukatlık Kanunu

Bu Kanun; avukatlık mesleğine dair çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.

Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile Bakanlıklarda ve Bakanlıklarca uygun görülecek teşkilat ve kurumlarında birer Nöbetçi Memurluğu kurulmaktadır.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

Bu Kanun; çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.

Devlet Memurları Kanunu

Bu Karar; devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmasın...

Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkar, Mütehassıs, Hizmetli ve Stajyerlerine Verilecek Ücretler Hakkında Kanun

Bu Kanun; Belediye Opera ve Tiyatroları Sanatkar, mütehassıs hizmetli ve stajyerlerine verilecek ücretlerin usul ve esasları belirlenmesini içermektedir.

Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun

Bu Kanun; Türkiye'de Ziraat yüksek mühendisi unvanını taşımak ve ziraat yüksek mühendisliğine müteallik hak ve salahiyetleri kullanarak mesleki faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli hususları ve görevlerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmuştur...

Hemşirelik Kanunu

Bu Kanun; Hemşirelik mesleği ile ilgili temel usul, şart, görev ve yetkileri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun

15/2/1954 tarih ve 6269 sayılı bu Kanun; Türkiye'de kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi unvanlarının kullanılması ve bu unvanların verdiği hak ve salahiyetleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Harcırah Kanunu

Bu Kanun; ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamının; Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedav...

Atatürk Orman Çiftliği Kanunu

Kanun; Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili imar düzenlemeleri amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.