Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

Aşırı Düşük Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; yapılan işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ilgili firmanın aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilerek teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevz...

Tek Geçerli Teklifin Yaklaşık Maliyetin Altında Olmasına Rağmen İhalenin İptal Edilmesi

Bu Karar; tek geçerli teklif olarak kalması, teklifin de yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber söz konusu yaklaşık maliyete yakın olması, Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer bulan temel ilkelerden “kaynakların verimli kullanılması” ilkes...

Kamu İhale Kurulu Tarafından Karara Bağlanan Hususlara Karşı Başvuru

Bu Karar; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alındığından, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına i...

Teklif Dosyasında Ortaklık Durumuna İlişkin Bilgilerin Yer Almaması

Bu Karar; istekli tarafından teklif dosyasında sunulan belge ve idare tarafından yapılan sorgulama sonucunda elde edilen belgede isteklinin ortaklık durumuna ilişkin bilgiler yer almadığından idari şartnamenin 7.1.b.2’nci maddesinde istenilen bilgile...

Şartnamede Tekliflerin Hazırlanmasını Etkileyebilecek Maddi veya Teknik Hataların veya Eksikliklerin Bulunması

Bu Karar; ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve bu hata veya eksikliklerin ilana yansıyan hususlar olduğunun anlaşılması durumunda, ilanın yayımlanmasını takip eden on...

Elektronik Tekliflerin Değerlendirilmesi

Bu Karar; ihalede idareye sunulan tüm tekliflerin idare tarafından görüldüğü ve açıldığı, sistem uyarınca ihalede sunulan tüm ilk tekliflerin, istekliler tarafından ilk oturumun sonunda “ihale durum izleme” ekranından görüntülenebildiğinin anlaşıldığ...

Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin, Teknik Şartnamenin Zeyilname ile Değişiklik Yapılan Son Halini Karşılamaması

Bu Karar; teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman istenebileceği, dolayısıyla, istekliler tarafından teknik şartnameye uygunluk belges...

İhaleye Katılan İsteklinin Sunmuş Olduğu Belgelerin Standartlara Uygunluğu

Bu Karar; Teknik Şartname’ye verilen cevaplarda ilgili kataloglara atıf yapıldığı ve model bilgisi verilmediği, ayrıca sunulan katalog veya broşürlerin birden fazla modellerden oluştuğu ve araç gereçlerin teknik kriterleri ile ekipmanlarına ilişkin h...

Teklif Dosyalarında Yer Alan Birim Fiyat Teklif Mektubunda Teklif Edilen Bedelin Yazı ve Rakam Olarak Birbirine Uygun Olmaması

Bu Karar; teklif mektubu üzerinde yer alan teklif bedelinin rakam ve yazı olarak birbiriyle uyumlu olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğuna ilişkin kamu ihale kurulu kararıdır.

İş Bitirme Belgesinin Şartnamedeki “belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin” Sunulmaması

Bu Karar; ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin e...