Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

Sınır Değerin Altında Teklif Veren İsteklilere Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasının Yeniden Yapılmasının Değerlendirilmesi

Bu Karar, idarece sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirlenmediği, dolayısıyla idarece aşırı düşük teklif açıklama talebinin kamu ihale mevzuatına uygun...

İş Bitirme Belgesinin Uygunluğunun ve Yaklaşık Maliyet Hesaplamasının Değerlendirilmesi

Bu Karar; iş bitirme belgesine konu işin benzer işler ile benzerlik göstermediği, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından da benzer özellikte olmadığı ayrıca belirtilen hatanın giderilerek yaklaşık ma...

Sınır Değer Hesabının Tekrar Yapılıp İhaleye İlişkin Kararın Yeniden Alınması

Bu Karar, isteklinin gerçek kişi olarak ihaleye katıldığı, teklif zarfının üzerinin ad soyadı yazılarak imzalandığı dikkate alındığında, idarece teklifin uygun kabul edilmesi ve teklif bedelinin sınır değer hesabında da göz önünde bulundurulması işle...

Fiyat Teklif Mektubunun Eki Olarak Sunulan Birim Fiyat Teklif Cetvelinde İmza ve Kaşenin Bulunmaması

Bu Karar; KDV hariç toplam tutarın da bulunduğu birim fiyat teklif cetvelinin imzalanmamış olan ilk sayfasında yer alan birim fiyat tutarında veya teklif miktarlarında yapılabilecek bir değişikliğin sözleşmenin uygulanması aşamasında hakedişlerin öde...

Sözleşme Hükümlerine Uygun Olmayan Belgelerin Sunulmasının Değerlendirilmesi

Bu Karar, sözleşmede kabul tarihi bulunmamakla birlikte en son düzenlenen fatura tarihinin kabul tarihi olarak dikkate alınması gerektiği; sözleşmede, personel çalıştırılıp çalıştırılmayacağına yönelik bir hüküm yer almadığı, bu nedenle Sosyal Güvenl...

Teklif Dosyasında Tüzel Kişi Ortaklarının T.C. Kimlik Numarasının Bulunmaması

Bu Karar, isteklinin ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numarasının sunulmadığı ve söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı görüldüğünden idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırak...

İdarenin Tutmuş Olduğu Somut Gerekçeli Bir Karar Almadan İhaleyi İptal Etmesi

Bu Karar, idarenin mevzuatın zorunlu tutmuş olduğu somut gerekçeli bir karar almadan ihaleyi iptal etmesi ve isteklilere iptal kararını gerekçesiz olarak göndermesi nedeniyle ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiğine ilişkin kamu ihale kara...

Teklif Dosyasında Sunmuş Oldukları Bilanço Bilgileri Tablosunda Belirtilen Oranların Sağlanmaması

Bu Karar, başvuru sahibinin bilanço bilgileri tablosunda belirtilen cari oran hesaplamasında maddi hata bulunduğu, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise hesaplanmadığı görülmekle birlikte, sunulan bilanço bilgileri tablosunda beyan...

Yerli Mallarının Hangi Şartlarda Avantaj Olarak Değerlendirileceği

Bu karar; Toplu olarak sunulan yerli malların, adet bazında yeniden hesaplanarak yerli istekli lehine %15 oranında fiyat avantajının uygulanmasına yönelik alınan kurul kararıdır.

Elektronik İhale Sürecinde Yapılan İşlemlerin Değerlendirilmesi

Bu karar; E-ihalede, tekliflerin A kişisi tarafından gerçekleştirildiği fakat imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili kişinin aynı kişi olmaması kararının reddine ilişkin kurul kararıdır.