MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Köy İçme Suları Hakkında Kanun

Bu Kanun; DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik edilen köylerin içme ve kullanma suyunun karşılanması için belirlenen usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Süt ve Mamullerinin İstihsal ve Satışına Mahsus Mahal ve Levazım ile Süt Veren Hayvanların Yaşadıkları ve Sağıldıkları Yerlerin Sıhhi Şartlarının Tesbitine Dair Yönetmelik

Bu yönetmelik; süt ve mamullerinin istihsal ve satışına mahsus mahal ve levazım ile süt veren hayvanların yaşadıkları ve sağıldıkları yerlerin sıhhi şartlarının tesbitine dair esasların belirlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun

Bu Kanun; şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemeye ilişkindir.

Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanun

Bu Kanun; Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elektrik hizmetlerini görmek üzere bu şehirler belediyelerince (Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesi) ve (Adana Elektrik İşletme Müessesesi) adlariyle birer müessese kurulmasına ve bu müessesel...

Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun

Bu Kanun; Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmesine ilişkindir.

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun

Bu Kanun; çiftçi mallarının korunması hakkında alınması gereken önlemleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Belediye Mezarlıkları Nizamnamesi

Bu Tüzük; belediye mezarlıkları ve mezarlıklarla ilgili yürütülecek çalışmaları düzenlemek amacıyla hazırlanmasına ilişkindir.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Bu Kanun; devlet birimlerinin halk sağlığını koruması ve gerekli hallerde müdahale etmek için gerekli hususların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük

Bu Tüzük; kamu ihtiyacını temine ilişkin suların tedarik ve idaresi belediyelere ve belediye teşkilatı olmayan mahallerde ihtiyar meclislerine tevdi edildiğinden, bu kapsamda suların idaresi ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun

Bu Kanun; Bozcaada ve İmroz kazalarının mahalli idarelerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.