MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm 500 Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine Satılması Hakkında Kanun

19/6/1976 tarih ve 2015 sayılı bu Kanun; Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine satılmasında bağlı kalınacak esasları düzenlemektedir.

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi

Bu Anlaşma imzalayan Avrupa Konseyi üye Devletlerinin mimari mirasın korunması ve bu korunmanın yaygınlaştırılması hususunda ortak bir politikanın ana ilkeleri bakımından bir anlaşmaya varılmasının önemini kabul ederek, bazı hususlardaki mutabakatlar...

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 26/06/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 12. maddesi gereğince, anılan kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulanma kurallarının, belge, kart ve defterlerin biçim ve kapsamı alınış, veriliş ve saklanma yönteml...

Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) Tüzüğü

Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) tüzüğü

Kimlik Bildirme Kanunu

26/6/1973 tarih ve 1774 sayılı bu Kanun; özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanlar ile araç kira-layan gerçek ve tüzel...

Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hububat sapları örücülüğü, dem...

Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 5663, 6409, 6610, 7010, sayılı özel afetler kanunlarına, 7269 sayılı Afetler Kanununa ve bu Kanunun bazı maddelerini tadil eden ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesini öngören 1051 sayılı Kanuna göre emanet, ihale ve evini yapana yardım...

Noterlik Kanunu

18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı bu Kanun; Noterlik Mesleği ile ilgili çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Devlet binalarının ve müştemilatının mimari, yapım yönünden bakım ve onarımlarının yapılması ve bu binaların içinde veya dışında olup bina ile ilgili tesis ve donatımın işletme, koruyucu bakımları onarımları ve temizlik işleri hizmetle...

Su Ürünleri Kanunu

22/3/1971 tarih ve 1380 sayılı bu Kanun; su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontroluna dair hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.