MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Teşkilatlanma Ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme

Teşkilatlanma Ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme

İl İdaresi Kanunu

10/6/1949 tarih ve 5442 sayılı bu Kanun ile; il ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Avrupa Konseyi Statüsü

Avrupa konseyi statüsü

Verem Savaşı Hakkında Kanun

15/4/1949 tarih ve 5368 sayılı bu Kanun; verem ile savaş kapsamında uygulanacak esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan hakları evrensel beyannamesi

Milli, Irki, Dini Kitleleri Kısmen veya Tamamen İmha Suçunun "Génocide" Önlenmesi Ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme

Milli, ırki, dini kitleleri kısmen veya tamamen imha suçunun "génocide" önlenmesi ve cezalandırılması hakkında sözleşme

Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

9/7/1945 tarih ve 4785 sayılı bu Kanun; Orman kanununa bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunun birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Birleşmiş Milletler Andlaşması ve Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü

Birleşmiş milletler andlaşması ve milletlerarası adalet divanı statüsü

İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi'ni Satın Alma Sözleşmesinin Onanmasına ve İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi'ne Devrine Dair Kanun

20/6/1945 tarih ve 4762 sayılı bu Kanun; "İstanbul Havagazı ve Elektrik Ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi"ni satın alma sözleşmesinin onanmasına ve "İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri İdaresi"ne devri ile ilgili usul ve esaslar...

Toprak Bayramı Kanunu

15/6/1945 tarih ve 4760 sayılı bu Kanun; Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takip eden pazar günü her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanılmasının belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.