MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Çeltik Ekimi Kanunu

11/6/1936 tarih ve 3039 sayılı bu Kanun; çeltik ekimi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur

Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname

Bazı kisvelerin giyilemiyeceğine dair kanunun tatbik suretini gösterir nizamname

Kemal Öz Adlı Cümhur Reisimize Verilen Soy Adı Hakkında Kanun

24/11/1934 tarih ve 2587 sayılı bu Kanun; KEMAL öz adlı Cümhur Reisimize ATATÜRK soy adı verilmesinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname

Evlenecek çiftlerin muayenesine ilişkin hususları düzenlemektedir.

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

10/6/1930 tarih ve 1705 sayılı bu Kanun; ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Dahiliye Memurları Kanunu

Dahiliye memurlarının derece ve sınıfları gösterilmiştir.

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işle...

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

8/4/1929 taih ve 1416 sayılı bu Kanun ile; umumi ve mülhak bütçe ile idare olunan Devlet devairi ve inhisar idarelerinin, vilayetlerin, şehremanetleri ile belediyelerin, ticaret odalarının ve mukavelenameleri mucibince talebe göndermeğe mecbur olan ş...