MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu Kanun; çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi...

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayıl...

Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sığır karkasları için sınıflandırma ölçütlerinin belirlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin kuralları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, sığır karkasları için belirlenen sınıflandırma ölçütle...

Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzerindeki ağaç ve ağaççıklardan, sahiplerinin aynı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında faydalanmasına ilişkin usul ve esaslar il...

Yapılandırmanın Kapsamı Hk.

7256 sayılı Yasa ile yapılandırma kapsamına giren Belediyelerce 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre verilen kaçak inşaat para cezaları ve Belediyelere ait iş yerlerinin birikmiş kira alacaklarının bahse konu yasa kapsamına girip girmediğinin...

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2021 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

Bu Tebliğ; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel...

İkinci El Minibüs Alımı Hk.

Hocam iyi günler. Öncelikle belirtmeliyim ki verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizlere minnettarız. Mevzuat takip ailesini saygıyla selamlıyorum. Kasabamızda düğün ve nişan törenlerinde vatandaşlarımıza hizm...

Yabancı Menşeli İkinci El Araç Alımı Hk.

Belediyemizce yabancı menşei olan, 2. el bir adet binek hizmet aracının temin edilmesi talep edilmektedir. Bu alım talebinin hukuki prosedüre uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında, birimimizce görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

Bu Yönetmelik, telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri, telsiz ekipmanlarının uygunluğu, uygunluk değerlendirme kuruluşlar...

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleriyle İlgili Cezai İşlemler

İlçemiz sınırları içerisinde polis tarafından kafelerde yapılan denetim esnasında görülen eksikler üzerine tutulan tutanak kaymakamlık kanalı ile belediyemize bildirilmesi sonucu aynı işyerine uygulanak tutanakların neticesinde farklı cezalar uygulan...