Makaleler

  • Sıralama

30 Hizmet Yılını Dolduran Memurların Re’sen Emekliliği

Bu makale ile 30 hizmet yılını dolduran memurların kendi talepleri olmadan, idare tarafından re’sen emekliye sevk edilip edilemeyecekleri değerlendirilmiştir.

Belediyelerde Personel Alımında Uygulanan Personel Gider Oranları

Bu makale, belediyelerde personel alımlarında dikkate alınan personel gider oranlarında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Belediye Şirketi Üzerinden İstihdam Edilen İşçilerin 2019 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi

Bu yazı, belediye ve diğer mahalli idare şirketlerine geçirilen işçilerin, ücret artışlarının nasıl belirleneceğine ilişkin konuları içermektedir.

Mahalli İdare Şirketlerine İşçi Alımında Personel Gider Oranının Hesaplanması

Mahalli idarelerin şirketlerinden alacakları doğrudan hizmet alımları ile ilgili olarak, 375 sayılı KHK'nın 20 nci maddesi gereğince çıkarılan Usul ve Esaslarla oran sınırlaması getirilmiştir.

Şirketlere Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesi

Mahalli idarelerde personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı suretiyle istihdam edilen işçilerin, mahalli idarelere ait şirketlere geçirilmesinin ardından, bu işçilerin ücretlerinin nasıl hesaplanacağı konusunda yaşanan tereddütleri giderme yönü...

Mahalli İdare Şirketlerine Geçişi Yapılacak İşçilere Uygulanacak Ücretler

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uygulamaya konulan alt işveren işçilerinin mahalli idarelerin münhasıran bu amaçla kurdukları şirketlere geçişine ilişkin süreç, 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle nihayetlenmiş olmasına rağmen bazı konularda tered...

Alt İşveren İşçilerinin Geçiş İşlemlerinde Geçişe Engel Olan ve Olmayan Suçlar ve Cezalar

Mahalli idarelerin ve bağlı şirketlerinin alt işveren işçilerinin işçiliğe geçiş süreci sonucunda, işçiliğe geçmek için başvuran işçilerin takip eden süreçte, idarelerce kurulan Tespit Komisyonlarınca gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının değerle...

Mahalli İdarelerin Alt İşveren İşçilerinin İşçi Statüsü ve Belediye Şirketlerindeki İşçilerin Durumu

696 sayılı KHK ile işçi statüsüne geçecek olan mahalli idarelerin alt işveren işçilerinin işçi statüsüne geçişleri ve belediye şirketlerinde yer alan işçilerin durumunun değerlendirilmesine ilişkin.

Mahalli İdarelerde İşçi Statüsüne Geçiş Sürecinde Kapsam

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından hangi kurum ve kuruluşlardaki taşeron işçilerin kapsamda olduğuna ilişkin değerlendirmeler, bu yazıda değerlendirilmiştir.