Makaleler

  • Sıralama

İmar Kirliliği Suçu İşleyenlerin İmar Barışından Faydalanması

Bu yazı İmar Kirliliği Suçu İşleyenlerin İmar Affından Faydalanması hususuna ilişkindir.

İmar Barışı (İmar Affı)

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici bir...

Kentsel Dönüşüm ve KATMA Değer Vergisi

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yıkılıp yeniden yapılması gereken bir eviniz mi var, yine bu kanun kapsamında “kat karşılığı” ya da “inşaat sözleşmesi karşılığı” inşaat işi mi yapıyorsunuz ya da bu kişilerin mali müşaviri misiniz? Öyleyse bu yazı s...

Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Kurulması

Kamulaştırma, Devlet ve kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamının veya bir kısmının kanunla gösterilen esas ve usullere göre mülkiyetinin...