Makaleler

  • Sıralama

Belediye Şirketlerinin Mal ve Hizmet Alımlarında İstisna Uygulaması

Av. Gazi Sert, belediye şirketlerinde mal ve hizmet alımlarındaki istisna uygulamasını değerlendirdi.

Coronavirüs Salgını Sebebiyle İşyeri Kira Sözleşmeleri ile İlgili Yeni Düzenleme

Bu yazı; 7226 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi ile işyerlerini kiraya verenlerin, 01/03/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle kira sözleşmesini feshedemeyeceğini ilişkindir.

Coronavirüs (COVID-19) Salgın Sebebiyle İhalelerde Pazarlık Usulü Uygulanması

Çin’in Wuhan Eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Coronavirüs (Covıd-19) salgını süresince, salgınla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerinin,...

Coronavirüs Salgını Sebebiyle İhale Sözleşmelerinin Durumu

Bu yazıda, Coronavirüs salgın hastalığının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında imzalanmış olan ihale sözleşmeleri üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur.

Kamu İhalelerine Hakim Olan İlkeler

Bu makale ile, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan ihale ilkeleri değerlendirilmiştir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İdarelerce Uyulması Gereken Esaslar

Bu yazı, idarelerin ihale yasaklama işlemleri, yasaklamaya konu fiil ve eylemler ile diğer hususları kapsamaktadır.

Belediye İhaleleri Açısından Belediye Başkanlarının Durumu

Bu yazıda, belediye başkanının görev ve yetkilerinin ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde sorumluluklarının mevzuatımızda nasıl düzenlendiği üzerinde durulmuştur.

İmalat Girdi Fiyatlarındaki Aşırı Artışlar Nedeniyle İhale Sözleşmelerinin Feshi ve Devrine İlişkin Düzenleme

Özellikle imalat girdi fiyatlarındaki aşırı artışlar, sonucunda kamuda iş yapan yüklenicileri rahatlatmak amacıyla mevzuatımızda yapılan ve yükleniciye mali acz içinde bulunduğu gerekçesiyle sözleşmeyi feshetme imkânı getiren değişiklikler, bu yazını...

Doğrudan Teminlerde Üç Teklif Saplantısı

Bu yazı, doğrdan temin alımlarının yapılmasında teklif alınıp alınmama durumu ve diğer hususlara ilişkin hususlara farklı bir yaklaşımla açıklık getirmektedir.

Gerçek veya Tüzel Tek Kişinin İhtiyaç İle İlgili Özel Bir Hakka Sahip Olması

Gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması durumunda mal veya hizmetin doğrudan temin usulüyle temini, uygulamada tam gerçekleştiremediğimiz, herkesin farklı bir uygulama yaptığı bir konu olup, belirsizlikler yaşanma...