Makaleler

  • Sıralama

İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İdarelerce Uyulması Gereken Esaslar

Bu yazı, idarelerin ihale yasaklama işlemleri, yasaklamaya konu fiil ve eylemler ile diğer hususları kapsamaktadır.

Belediye İhaleleri Açısından Belediye Başkanlarının Durumu

Bu yazıda, belediye başkanının görev ve yetkilerinin ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde sorumluluklarının mevzuatımızda nasıl düzenlendiği üzerinde durulmuştur.

İmalat Girdi Fiyatlarındaki Aşırı Artışlar Nedeniyle İhale Sözleşmelerinin Feshi ve Devrine İlişkin Düzenleme

Özellikle imalat girdi fiyatlarındaki aşırı artışlar, sonucunda kamuda iş yapan yüklenicileri rahatlatmak amacıyla mevzuatımızda yapılan ve yükleniciye mali acz içinde bulunduğu gerekçesiyle sözleşmeyi feshetme imkânı getiren değişiklikler, bu yazını...

Doğrudan Teminlerde Üç Teklif Saplantısı

Bu yazı, doğrdan temin alımlarının yapılmasında teklif alınıp alınmama durumu ve diğer hususlara ilişkin hususlara farklı bir yaklaşımla açıklık getirmektedir.

Gerçek veya Tüzel Tek Kişinin İhtiyaç İle İlgili Özel Bir Hakka Sahip Olması

Gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması durumunda mal veya hizmetin doğrudan temin usulüyle temini, uygulamada tam gerçekleştiremediğimiz, herkesin farklı bir uygulama yaptığı bir konu olup, belirsizlikler yaşanma...

İhale Mevzuatında 'Öngörülemezlik' Kavramının Önemi

İhale Mevzuatında 'Öngörülemezlik' Kavramının Önemi

Belediye Şirketlerinin Devlet İhale Kanunu Karşısındaki Durumu

Belediye şirketleri, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kurulan ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren özel hukuk tüzel kişilikleridir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 70 inci maddesine göre, belediye kendisine verilen görev ve hizme...

Belediyeler Elektrik Alımını İhalesiz Yapabilir Mi?

Belediyelerin halen serbest tüketici olup olmadıklarını tespit etmeden, doğrudan elektrik alımı yaptıkları, ihale yapmak suretiyle elektrik temin etmedikleri gözlemlenmektedir.