Makaleler

  • Sıralama

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 21/12/2019 tarihinde kabul edilen 7197 sayılı “2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti...

Belediye Başkanının Harcamalarda İmza Yetkisi

Belediyelerde, belediye başkanlarının harcamalar karşısındaki durumunu değerlendiren yazı, Gazi Sert tarafından kaleme alınmıştır.

Kesin Hesabın Belediye Meclisince Reddi

Bu yazı, bütçe kesin hesabının, belediye meclisince reddedilmesinin sonuçlarına ilişkindir.

Belediyelerde Borçlanma

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinin borçlanmalarında yapacakları hesaplamanın usul ve esasları, bu Makalenin içeriğini oluşturmaktadır.

Belediye Başkanının Belediyenin Mali Yönetimiyle İlgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bu yazıda, seçimle iş başına gelen Belediye Başkanının mali hususlardaki görev, yetki ve sorumlulukları üzerinde durulacaktır.

Belediyelerde Emlak Vergisi Tahakkuk ve Tahsilinde Yaşanan Sorunlar

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan 2017 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda, belediyelerin mali uygulamalarında rastlanan olumsuzluklar ve tespitlere bu yazıda yer verilmiştir.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 22/12/2018 tarihinde kabul edilen 7156 sayılı “2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti...

Belediyelerce Döviz Cinsinden İmzalanmış Olan Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesi

Belediyelerce Döviz Cinsinden İmzalanmış Olan Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesi

Muhasebe Yetkilisinin Sayıştay’a Karşı Mali Sorumluluğu

Çalışmada kamuda mali sorumluluk tartışılmış, sorumluluk kavramının hukuk sistemimizdeki önemine değinilmiştir.

Mahalli İdarelerin Mali İşlemlerine Yönelik İş ve İşlemlerde Yetkili Bakanlıklar

Bu inceleme mahalli idarelerin mali işlemlerine yönelik iş ve işlemlerinin hangilerinin hangi Bakanlık tarafından takip edileceği, yürütüleceği ve sonuçlandırılacağı üzerinde durulmuştur.