Makaleler

  • Sıralama

Kontrol, Denetim veya İnceleme Sonucunda Tespit Edilecek Kamu Zararları Konusunda Yapılacak İş ve İşlemler

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H. Eren HERSAN'ın kaleme aldığı bu yazıda, kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilecek kamu zararları konusunda yapılacak iş ve işlemler değerlendirilmiştir.

Covid-19 ve Stratejik Planlar

Bu makalede; stratejik planların Covid-19'dan nasıl etkileneceği, güncellenmesi ve yenilenmesi hususlarında kapsam genişletilmesi gerektiğ üzerinde bir değerlendirme yapılmıştır.

Covid-19 Salgını Nedeniyle Ertelenen ve Alınmayacak Belediye Gelirleri

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayattaki etkilerini azaltmak amacıyla TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanu...

Cumhurbaşkanlığı Kararı (28.03.2020) Çerçevesinde Belediye Paylarından Kesinti Yapılmamasının Kapsamı

29.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 28.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı K...

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 21/12/2019 tarihinde kabul edilen 7197 sayılı “2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti...

Belediye Başkanının Harcamalarda İmza Yetkisi

Belediyelerde, belediye başkanlarının harcamalar karşısındaki durumunu değerlendiren yazı, Gazi Sert tarafından kaleme alınmıştır.

Kesin Hesabın Belediye Meclisince Reddi

Bu yazı, bütçe kesin hesabının, belediye meclisince reddedilmesinin sonuçlarına ilişkindir.

Belediyelerde Borçlanma

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinin borçlanmalarında yapacakları hesaplamanın usul ve esasları, bu Makalenin içeriğini oluşturmaktadır.

Belediye Başkanının Belediyenin Mali Yönetimiyle İlgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bu yazıda, seçimle iş başına gelen Belediye Başkanının mali hususlardaki görev, yetki ve sorumlulukları üzerinde durulacaktır.

Belediyelerde Emlak Vergisi Tahakkuk ve Tahsilinde Yaşanan Sorunlar

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan 2017 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda, belediyelerin mali uygulamalarında rastlanan olumsuzluklar ve tespitlere bu yazıda yer verilmiştir.