MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki vergi miktarları hakkında Karar

18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan ( I ) sayılı tarifedeki vergi miktarları hakkında ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 09/01/2004 tarihli ve 001295 sayılı yazısı üzeri...

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)

Bu Tebliğ; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış ve yapılan değişikliklerle ilgili olarak açıklamaların yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun çevre temizlik vergisine ilişkin mükerrer 44 üncü maddesi, 5035 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle yeniden düzenlenmiş olup, maddenin uygulanmasında dikkate alınması gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı bu Kanun, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı...

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin, Geliri Olmayanların, Şehitlerin Dul ve Yetimleri ve Gazilerin Emlak Vergisi oranı-2004 yılı)

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gaziler...

Emlak Vergisi Kanununda Belirtilen Binalara Ait Emlak Vergisi

Bu görüş, Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (v) fıkrasında sayılan binaların bina vergisinden muaf tutulup tutulmayacağına ilişkindir.

Arsa Niteliği Kazanan Fakat Üzerinde Zirai Faaliyet Yapılan Taşınmazların Emlak Vergisi

Bu görüş, belediyece parsellenerek arsa vasfı kazanan arazilerin üzerinde zirai faaliyette bulunulması halinde nasıl vergilendirileceklerine ilişkindir.

Plajlardan Eğlence Vergisi Alınıp Alınamayacağı

Bu Görüş; belediye sınırları dahilinde bulunan plajlardan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17 inci maddesi gereğince eğlence vergisi alınması gerektiği hususuna yer verildiği belirtilerek, plajları işletenlerden eğlence vergisi alınıp alınamaya...