MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip ve Tahsiline Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; herhangi bir dış finansman kaynağından temin edilen finansman imkânları için verilen Hazine garantileri veya bu imkânların ikrazı suretiyle kullandırılması ya da bunlar dışında olmakla birlikte ilgili mevzuattan kaynaklanan işlemler ne...

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

Ekli “Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 20/7/2005 tarihli ve 11759 sayılı yazısı üzerine,Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2005...

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

Ekli “Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 20/7/2005 tarihli ve 11760 sayılı yazısı üzerine,Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2005...

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

Ekli “Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Altyapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 2/9/2005 tarihli ve 1580 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2005...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 351)

Bu Tebliğ; zorunluluk kapsamına giren mükelleflerce ister kanuni süresi içerisinde isterse kanuni süresinden sonra kendiliğinden ya da pişmanlık talepli olarak verilecek beyannameler elektronik ortamda kabul edilebilecek ve verilme tarihleri dikkate...

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 66)

Bu Tebliğ; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun uygulaması ile ilgili olarak akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması mecburiyeti hakkında açıklamaların yapılması ama...

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; İç Denetim Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.