MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; İç Denetim Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

Bu Tebliğ; Emlak vergisine esas olmak üzere 2006 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 301)

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile sınırlı ayni hak tesisi işlemlerine ilişkin esas ve usuller 10/08/2004 tarihli ve 25549 sayılı Resmi Gaze...

Bakanlığa Gönderilecek Cetveller

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince, merkezî yönetim bütçe kanun tasarısının T.B.M.M.’de görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere; mahalli idarelere ait yılı bütçeleri ve izleyen iki yıla ait gelir ve gid...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 299)

Bu Tebliğ; Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile, Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar yapılması amacıyla yayımlanmıştır.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 256)

Bu Tebliğ; Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortaları için ödenen katkı payı ve primlerin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirimi ve bu indirime ilişkin olarak katkı payı ve primlerin belgelendirilmesi konularında iletilmiş sorulara il...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

Bu Tebliğ; Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ve gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklar...