MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Verilen Bina Vergisi Beyannamelerinin Düzeltilmesi

Bu görüş, yanlış verilen bina vergisi beyannamelerinin düzeltilip düzeltilmeyeceğine ilişkindir.

Vadesinde Ödenmeyen Emlak Vergisi

Bu görüş, belediye sınırları içindeki bir mükellefe ait arsa, arazi ve binalarla ilgili ödenmeyen her bir vergi türü için gecikme zammı ilave edilip edilmeyeceğine ilişkindir.

Köy Kıymet Beyan Defterine Kaydı Gereken Taşınmazlarla İlgili Emlak Vergisi

Bu görüş, genel beyan dönemlerinde emlak vergisinin tarh ve tahakkuku ile ilgili bulunmayan ve köy kıymet beyan defterine kaydı gereken taşınmazlarla ilgili olarak eğitime katkı payı ve özel işlem vergisinin alınıp alınmamasına ilişkindir.

Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

Ekli "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 18/7/2001 tarihli ve 39542 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanla...

Beyanın Rayiç Bedelden Düşük Olması Halinde, İkmalen Vergi Tarh Edilip Edilmeyeceği

Bu görüş, mükellefin beyanının maddi delillere göre tespit edilen rayiç bedelden düşük olması halinde, ikmalen vergi tarh edilip edilmeyeceğine ilişkindir.

Büyükelçilik Kançılarya Binalarının Belediye Vergi ve Harçlar Karşısındaki Durumu

Bu Görüş; büyükelçiliğin inşa edeceği kançılarya binasının belediye vergi ve harçlar karşısındaki durumu hakkında verilmiştir.

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Bulunan Arazi ve Bina Vergisi

Bu görüş, emlak vergisinden muaf olan köyün belediyelik olması halinde, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisine tabi olup olmayacağına ilişkindir.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

29/6/2001 tarih ve 4706 sayılı bu Kanun; Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunda geçen Bakanlık deyimi Maliye Bakanlığını ifade eder.

Emlak Vergisi Beyannamesi Vermeyen Satıcı Adına İhale Bedeli Üzerinden Emlak Vergisi Tarh Edilip Edilemeyeceği

Bu görüş, ihale bedeli üzerinden satılan taşınmazın, genel beyan dönemi nedeniyle emlak vergisi vermeyen satıcı adına ihale bedeli üzerinden emlak vergisi tarh edilip edilmeyeceğine ilişkindir.

Üniversitelerin Hizmetinde Kullanılan Binaların Çevre Temizlik Vergisi

Bu Görüş; üniversitelerin hizmetinde kullanılan binaların çevre temizlik vergisinin belediyece alınıp alınamayacağı hakkında verilmiştir.