MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Aile Yardımının Vergilendirilmesi

Sendika ile Samsun İlkadım Belediye Başkanlığı arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi uyarınca çalışanlara aile yardımı adı altında yapılacak ödemelerin ne şekilde vergilendirileceği.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 436)

Bu Tebliğ; 25820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 435 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamaların yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 298)

Bu Tebliğ; Hazineye ait taşınmazların pazarlık usulü ile kat veya arsa karşılığı inşaat yaptırılarak değerlendirilmesine ilişkin 152 Sıra Sayılı Genel Tebliğ değiştirilerek yeniden düzenlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 296)

Bu Tebliğ; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesinde, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ek madde eklenmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 297)

Bu Tebliğ; Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile, Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin açıklamalar yapılması amacıyla yayımlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 350)

Bu Tebliğ; Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B) mal ve hizmet satışlarını da kapsayacak şekilde alınması, mal ve hizmet alımları ile satışlarına ilişkin haddin yeniden belirlenmes...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 349)

Bu Tebliğ; ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalara ilişkin usullerin belirlenmesiyle Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden açıklamaların yap...

Büyükşehir Bel., Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlar İle Büyükşehir Belediyelerine/Belediyelere Ait Şirketlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Alacakları İle Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hk. Teb.

Bu Tebliğ; kapsam maddesinde sayılan kuruluşların Uzlaşma Komisyonu’na yapacakları başvuruların usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinde...