MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Emekli Aylığı Alan ve Kendi Üzerine Kayıtlı Meskeni Bulunmayanların Emlak Vergisi Beyannamesi

Bu görüş, emekli aylığı alan ve kendi üzerine kayıtlı meskeni bulunmayanların kendilerinin ve eşlerinin başka bir gelirinin olmaması ve Türkiye sınırları içinde eşlerin üzerine tek meskenin yarı hissesinin kayıtlı olması durumunda bu mesken için veri...

Üzerine Yapılanma Yasağı Getirilen Yerler İçin Emlak Vergisi

Bu görüş, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerine yapılanma yasağı getirilmiş kültür ve tabiat varlıkları olan arsa ve araziler için emlak vergisi muafiyeti uygulanıp uygulanmayacağı...

Mahkemelerce Yapılan Satılarda Tellallık Harcı

Bu Görüş; tellallık harcı belediyece görevlendirilecek bir yetkili vasıtasıyla mal veya mahsulü mahkeme kanalı ile satılan gerçek veya tüzel kişiden veya bu kişi adına mahkemeden satış anında defaten makbuz mukabilinde tahsili gerekip gerekmediği hak...

Asgari Metre Kare Birim Değerlerinin Yüksek Takdir Edilmesinin Şikayet Edilip Edilemeyeceği

Bu görüş, asgari metre kare birim değerlerinin yüksek takdir edilmesinin şikayet konusu yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Tespit Edilen Asgari Arsa Metrekare Birim Değerlerine Karşı Dava Açılıp Açılamayacağı

Bu görüş, belediye sınırları içinde bulunan organize sanayi bölgesindeki arsalar için 1988 Genel Beyan Döneminde Uygulanmak üzere Takdir Komisyonunca asgari ölçüde arsa metrekare birim değerinin yüksek takdir edilmesinin şikayet konusu yapılıp yapılm...

İmar Planında Park Alanında Kalan Binalara Emlak Vergisi Uygulanıp Uygulanmayacağı

Bu görüş, mükelleflerin, imar planında park alanında kalan binalarına İmar Kanunu uyarınca emlak vergisi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

Uzlaşma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, re...

Tek Meskeni Olan ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldığı Aylık Dışında Başka Bir Geliri Olmayanlara Uygulanan Emlak Vergisi

Bu görüş, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olan ve sosyal güvenlik kurumlarından aldığı aylık dışında başka bir geliri olmayanların satın aldıkları meskeni için indirimli bina vergisi oranından faydalanıp faydalanamayacağına ilişkindir.

Kooperatiflere Ait Arsaların Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadıkları

Bu görüş, kooperatiflere ait arsaların emlak (arsa) vergisinden muaf olup olmadıklarına ilişkindir.

Arsa Metrekare Birim Değerinin Yüksek Takdir Edilmesi

Bu görüş, asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerinin yüksek takdir edilmesine karşı yapılabilecek işlemlere ilişkindir.