MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 31)

Bu Tebliğ; Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesi ile belediyelerin yaptıkları hizmetler karşılığında ücret almalarına ilişkin hükümleri düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 348)

Bu Tebliğ; Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler için enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu, Son beş hesap dönemi içinde aktife giren kıymetlerin ROFM hesaplamasında oranın 1’den büyük çıkm...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

Bu Tebliğ; Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni bulunup hiçbir geliri olmayan mükelleflerin, indirimli (sıfır) bina vergisi oranı uygulamasından yararlanmaları için belge vermeleri ile ilgili açıklamaların yapılması amacıyl...

Yüksek Öğretim Kurumlarının Yapacakları Yapılar İçin Bina İnşaat Harcı Ödeyip Ödemeyecekleri

Bu görüş, Yüksek Öğretim Kurumlarının yapacakları yapılar için bina inşaat harcı ödeyip ödemeyeceklerine ilişkindir.

Otellerdeki Bar ve Diskoteklerde Yapılan Faaliyetlerinin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı

Bu görüş, Turizm İşletme Belgeli Otellerde yer alan bar ve diskoteklerde yapılan eğlence faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi olup olmadıklarına ilişkindir.

Kahvehanelerden Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının Alınıp Alınmayacağı

Bu görüş, kahvehanelerden ve internet cafelerden hafta tatili ruhsat harcı alınıp alınmayacağına ilişkindir.

1999 Depreminden Dolayı Önceki Dönemlere Ait Emlak Vergisinin Alınıp Alınmayacağı

Bu görüş, 1999 depreminden dolayı önceki dönemlere ait emlak (arazi) vergisinin alınıp alınmayacağına ilişkindir.

Bina İnşaat Harcının Matrahının Tespiti

Bu görüş, bina inşaat harcının matrahının tespitinde her bir bağımsız bölümün ayrı ayrı olarak mı, yoksa binanın toplam yüz ölçümü üzerinden mi hesaplanacağına ilişkindir.

İnşaat Ruhsatının Yenilenmesinde Bina İnşaat Harcı Ödenip Ödenemeyeceği

Bu görüş, mimari projesinde herhangi bir değişiklik yapılmayan inşaatların inşaat ruhsatının yenilenmesi gerektiğinde bina inşaat harcı ödenip ödenmeyeceğine ilişkindir.