MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Emlak Vergisi Beyannamesinin Ek Süreden Sonra Verilmesi

Bu görüş, emlak vergisi beyannamesini ek süreden sonra ve kendiliğinden veren mükellefe ceza kesilip kesilmeyeceğine ilişkindir.

Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonunun Kullanım Şekline İlişkin Tüzüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; Toplu Konut uygulamalarının kredilendirilmesi ve Fonun diğer kullanım sahalar...

Çevre Temizlik Vergilerinin Belediyelerin Posta Çek Hesaplarına Yatırılıp Yatırılamayacağı

Bu görüş, emlak ve çevre temizlik vergilerinin posta çeki veya posta havalesi aracılığı ile ödenip ödenmeyeceğine ilişkindir.

Kısıtlı Vergi Uygulanan Gayrimenkuller Satılması Halinde Tecil Edilen Emlak Vergisi Ödemeleri

Bu görüş, kısıtlı vergi uygulanan gayrimenkullerin satılması halinde, tecil edilen emlak vergisine gecikme zammı ve kusur cezası uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1997 yılı)

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 a...