MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1993 yılı)

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 o...

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumluları tarafından gelir ve kurumlar vergisinden ayrı olarak söz konusu vergiler üzerinden hesaplanacak fon payı nispetinin yeniden belirlenmesi

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile sorumluları tarafından gelir ve kurumlar vergisinden ayrı olarak söz konusu vergiler üzerinden hesaplanacak fon payı nispetinin yeniden belirlenmesi ile fon payı hasılatının dağılımının ekli Karar'da belirti...

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonunun Kullanım Şekline İlişkin Tüzük çerçevesinde, arsa, teknik altyapı, sosyal donatı ve konut üretiminin bir bütünlük içinde ele alınarak, Toplu Konut İdaresi, bele...

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun

Ekonomide mali istikrarın sağlanması amacıyla 2/7/1992 tarih ve 3836 sayılı bu Kanun kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşların birbirlerine olan borçları (anapara, faiz, gecikmeye ilişkin cezalar dahil) bu Kanun esasları çerçevesinde tahkim olunur.

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1992 yılı)

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu mesleklerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 o...

7338 sayılı Veraset ve İntikal Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) fıkralarındaki istisna hadlerinin tesbitine dair Karar

7338 sayılı Veraset ve İntikal Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) fıkralarındaki istisna hadlerinin tesbitine dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 6.5.1991 tarihli ve 032453 sayılı yazısı üzerine adıgeçen Kanu...

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1991 yılı)

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 o...

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yeralan eğlence vergisi nisbetleri ile ilgili Karar

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yeralan eğlence vergisi nisbetleri ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 24/12/1990 tarihli ve 128344 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 96 ncı m...

Vergi İadesine Konu Mal Ve Hizmet Alımlarına Uygulanacak Tutar Ve Oranların Tesbitine Dair Karar

Vergi iadesi kapsamına giren mal ve hizmet alımlarının tesbitine ilişkin 20/12/1985 tarihli ve 85/10181 sayılı Kararnamenin eki Kararın bazı maddelerinde değişiklik yapılması ve vergi iadesine konu mal ve hizmet alımlarına uygulanacak tutar ve oranla...