MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Odanın kuruluşu, Oda organlarının görev ve yetkileri, seçilme ve çalışma esasları, Birlik'te temsili, Odanın gelirleri, Odaca verilecek ve onaylanacak belgeler, meslek mensuplarının Odaya kaydı ile odalar arasındaki işbirliği esasların...

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; yeminli mali müşavirlerce, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs veya işletmelerinin mali tablo veya beyannamelerinin; vergi, istisna, muafiyet, iade, indirim, tecil, terkin veya zarar mahsubu işlemleri ve benzeri talepler...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 7/8/1989 tarihli ve 55251 sayılı yazısı üzerine, 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/8/1...

Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milli piyango bileti satanların (seyyar bayilerin) vergi iadesinden yararlanmalarına ilişkin Karar

Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milli piyango bileti satanların (seyyar bayilerin) vergi iadesinden yararlanmalarına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 28/12/1988 tarihli ve Vİ/53-2176-242/82233 s...

Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak İle Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılmasına, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesine, mahalle muhtarlarının harç tahsilatına ve paylarının ödenmesi biçimi ile köy ve mahalle muhtarı ve ihtiyar hey...

Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallardan, son beyan dönemine ait emlak vergi değeri olmayanların, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alınacak kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas o...