MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Bina İnşaat Harcının Matrahının Tespiti

Bu görüş, bina inşaat harcının matrahının tespitinde her bir bağımsız bölümün ayrı ayrı olarak mı, yoksa binanın toplam yüz ölçümü üzerinden mi hesaplanacağına ilişkindir.

İnşaat Ruhsatının Yenilenmesinde Bina İnşaat Harcı Ödenip Ödenemeyeceği

Bu görüş, mimari projesinde herhangi bir değişiklik yapılmayan inşaatların inşaat ruhsatının yenilenmesi gerektiğinde bina inşaat harcı ödenip ödenmeyeceğine ilişkindir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1][1] ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda[2][2] yapılan değişiklere ilişkin olarak uygulamada meydana gelebilecek tereddütlerin gideri...

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 65, 74, 77, 84 ve ek 6 ncı maddelerinde belirlenen maktu harç tarifeleri

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 65, 74, 77, 84 ve ek 6 ncı maddelerinde belirlenen maktu harç tarifelerinin, belediye grupları itibarıyla ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; İçişleri Bakanlığı'nın 2/3/2005 tarihli ve 45245 sa...

İnternet Kafe, Atari, Oyun Makinaları ve Bilgisayar Oynanan Oyun Salonlarının Eğlence Vergisi

Bu görüş, internet kafe, atari, oyun makinaları ve bilgisayar oynanan oyun salonlarının eğlence vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)

Bu Tebliğ; Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili olarak açıklamaların yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 65)

Bu Tebliğ; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun uygulaması ile ilgili olarak, süresinde (YTL) ve (YKr)’a göre işlem yapacak tarzda düzenlenemeyen ödeme kaydedici cihazlar hakkında açıkl...

Ruhsat Talebinde Bulunup, Harçların Yatırılmasından Sonra Tarifelerin Artması Durumu

Bu görüş, ruhsat talebinde bulunup, imarla ilgili harçlar ve bina inşaat harçları yatırıldıktan sonra tarifelerin artması durumundan; daha inşaat ruhsatlarını almamış olanların etkilenip etkilenmeyeceklerine ilişkindir.

Bahçe Suyu Kapsamında Abonelerin Çevre Temizlik Vergisi Ödeyip Ödemeyecekleri

Bu görüş, şehir şebekesine bağlı bahçe suyu kapsamında abone olanların çevre temizlik vergisi ödeyip ödemeyeceklerine ilişkindir.