MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1998 yılı)

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 a...

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilimleri ile ilgili Karar

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilimleri ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/12/1997 tarihli ve 53057 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 16 ncı...

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 21 inci maddesinde yeralan eğlence vergisi nisbetleri ile ilgili Karar

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 21 inci maddesinde yeralan eğlence vergisi nisbetleri ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/12/1997 tarihli ve 53063 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 96 ncı maddesine gör...

S.S.K.'na Ait Binalardan Çevre Temizlik Vergisi Alınıp Alınmayacağı

Bu görüş; S.S.K.'na ait binalardan çevre temizlik vergisi alınıp alınmayacağı hakkında verilmiştir.

Emlak Vergisi Beyannamesinin Ek Süreden Sonra Verilmesi

Bu görüş, emlak vergisi beyannamesini ek süreden sonra ve kendiliğinden veren mükellefe ceza kesilip kesilmeyeceğine ilişkindir.

Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonunun Kullanım Şekline İlişkin Tüzüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; Toplu Konut uygulamalarının kredilendirilmesi ve Fonun diğer kullanım sahalar...