MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 337)

Bu Tebliğ; Vergi Usul Kanununun yürürlükten kaldırılan maddeleri, bazı maddelerinde ibare değişiklikleri ve yapılan düzenlemelerle ilgili olarak açıklamaların yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Bahçe Suyu Abonesi Olanların Çevre Temizlik Vergisi

Bu Görüş; şehir şebekesine bağlı bahçe suyu kapsamında abone olanların çevre temizlik vergisi ödeyip ödemeyecekleri hususunda verilmiştir.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 432)

Bu Tebliğ; Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 6. maddesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatı tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüple...

Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 6)

Bu Tebliğ; Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 59 ncu maddesinin (6) numaralı fıkrasıyla Vergi Barışı Kanununun 18 nci maddesinde ibare değişikliği yapılmış, Geçici 4 ncü maddesinin iki ve...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 336)

Bu Tebliğ; Maliye Bakanlığına yansıyan bazı olaylar nedeniyle açıklamaların yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 61)

Bu Tebliğ; ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlamasına, kayıtlar ve düzenlenecek belgeler tarihin 1/1/2005 olarak yeniden belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Ait Emlak Vergisi

Bu görüş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetleri nedeniyle edindiği bina,arazi ve arsa emlak vergisinden muaf olup olmadığına ilişkindir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 335)

Bu Tebliğ; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkasında, "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde öden...