MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1992 yılı)

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu mesleklerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 o...

7338 sayılı Veraset ve İntikal Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) fıkralarındaki istisna hadlerinin tesbitine dair Karar

7338 sayılı Veraset ve İntikal Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) fıkralarındaki istisna hadlerinin tesbitine dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 6.5.1991 tarihli ve 032453 sayılı yazısı üzerine adıgeçen Kanu...

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1991 yılı)

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 o...

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yeralan eğlence vergisi nisbetleri ile ilgili Karar

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yeralan eğlence vergisi nisbetleri ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 24/12/1990 tarihli ve 128344 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 96 ncı m...

Vergi İadesine Konu Mal Ve Hizmet Alımlarına Uygulanacak Tutar Ve Oranların Tesbitine Dair Karar

Vergi iadesi kapsamına giren mal ve hizmet alımlarının tesbitine ilişkin 20/12/1985 tarihli ve 85/10181 sayılı Kararnamenin eki Kararın bazı maddelerinde değişiklik yapılması ve vergi iadesine konu mal ve hizmet alımlarına uygulanacak tutar ve oranla...

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Odanın kuruluşu, Oda organlarının görev ve yetkileri, seçilme ve çalışma esasları, Birlik'te temsili, Odanın gelirleri, Odaca verilecek ve onaylanacak belgeler, meslek mensuplarının Odaya kaydı ile odalar arasındaki işbirliği esasların...

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; yeminli mali müşavirlerce, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs veya işletmelerinin mali tablo veya beyannamelerinin; vergi, istisna, muafiyet, iade, indirim, tecil, terkin veya zarar mahsubu işlemleri ve benzeri talepler...

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar

Ekli "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 7/8/1989 tarihli ve 55251 sayılı yazısı üzerine, 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/8/1...