MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Arazi Vergisi Geçici Muaflıklarından Yararlanacak Arazinin Muafiyet Cihetine Tahsis Edilme Şartları Ve Muafiyet Süreleri Hakkında Karar

İlişik «Arazi Vergisi Geçici Muaflıklarından Yararlanacak Arazinin Muafiyet Cihetine Tahsis Edilmiş Şartları ve Muafiyet Süreleri Hakkında Karar»m yürürlüğe konulması; Gıda-Tarım ve Hayvancılık ve Orman Bakanlıklarının. uygun görüşlerine dayanan, Mal...

Ayniyat ve Ambar Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; ambar teşkilatı, ayniyat ve ambar personelinin görev ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına Dair Kanun

Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hububat sapları örücülüğü, dem...

Emlak Vergine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük

Bina, arsa ve arazinin, vergi değerlerinin takdirinde şehir, kasaba ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel şartlarına göre nazara alınacak normlar ile uyulacak usul ve esaslar ve mükelleflerden bu konuda istenecek bilgilerle, tarım arazisinin vergi...

Emlak Vergisi Kanunu

29/7/1970 tarih ve 1319 sayılı bu Kanun; Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arazi ve arsalar ile ilgili vergileri belirlemek ve usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu

14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı bu Kanun, Türkiye'de banknot ihracı imtiyazına münhasıran sahip olan ve “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” unvanı altında anonim şirket ve bir banka olarak kurulmuş olan bankanın görev ve yetkilerini belirlemek, usul v...

Devam Eden Davada Uzlaşma Hk.

Selam hocam, Belediyemize ait evsel su ile Su kanal idaresi tarafından kesilen Çtv'yi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bağlı idaresi olan Şuski yasal sürede belirtmesi gereken ve kurumuza ödemesi gereken çtv vermediğinden dava açtık. Dava kurumuzu...

Harçlar Kanunu

2/7/1964 tarih ve 492 sayılı bu Kanun, alınacak olan harçları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Damga Vergisi Kanunu

1/7/1964 tarih ve 488 sayılı bu Kanun, Damga vergisine tabi olan kağıtları belirtmek, vergilendirme ölçülerini belirlemek, vergi ödenmesinin usullerini belirtmek amacıyla yürürlüğe konulmuştur.