MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Değerli Kağıtlar Kanunu

21/2/1963 tarih ve 210 sayılı bu Kanun, değerli kağıtların tanımını yapmak, kullanma mecburiyetini açıklamak, hazırlanması ve satılmasını belirlemek ve değerli kağıtlarla ilgili diğer açıklamaları sunmak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

18/2/1963 tarih ve 197 sayılı bu Kanun, Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve he...

Vergi Usul Kanunu

4/1/1961 tarih ve 213 sayılı bu kanun, gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçların uygulama usullerini belirlemek amac...

Gelir Vergisi Kanunu

31/12/1960 tarih ve 193 sayılı bu Kanun, Gelir Vergisinin mükellefiyeti, muaflık ve istisnaları, gelir unsurlarının tesbiti, verginin tarhı, verginin ödenmesi konularının açıklanması amacıyla yürürlüğe girmiştir.

Belediye Tahsilat Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; tahsilat servisinin yürütmekle mükellef olduğu işleri, tahsilat şefi veya memurunun vazifeleri, tahsilat katiplerinin vazifeleri, tahsildarın vazifeleri, tahsilat kayıtlarının tesisi, tahsilata başlama ve veznedarların vazifelerini bel...

Gider Vergileri Kanunu

Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa ols...

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı bu kanun, devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları...

Hazarda ve Seferde Askere Gidenlerin Ailelerine 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 71, 72, 73 Üncü Maddeler İle 442 Sayılı Köy Kanununun 13 Üncü Maddesinin 19 Uncu Fıkrasına Göre Yapılacak Yardım Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; yardıma muhtaç asker aileleri, şehir ve kasabalarda belediye veya belediye şubeleri marifetice yapılacak yardımları ve köylerde muhtaç asker ailelerine yardım yapacakları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Nizamnamesi

Özel idare ve belediyelerde para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemler için müteselsil kefalet usulünü tatbik etmek maksadiyle (Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı) kurulmuştur. Bu sandık hükmişa...