MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

4306 sayılı Kanun uyarınca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere ödenen eğitim katkı payları ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi oranının artırılmasına ilişkin Karar

16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun uyarınca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere ödenen eğitim katkı payları ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi oranının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğ...

Emeklilerde Tek Mesken İçin Emlak Vergisi

Bu görüş, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli aylığı alan ve kendi üzerine kayıtlı meskeni bulunmayanların kendilerinin ve eşlerinin başka bir gelirinin olmaması, ayrıca Türkiye sınırları içinde eşleri üzerine tek meskenin kayıtlı olması durumunda uy...

Meskeni İçin İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulanan Mükelleflerin Başka Meskenlerinin Bulunması

Bu görüş,Türkiye sınırları içinde tek meskeni olduğunu bildiren ve meskeni için indirimli bina vergisi oranı uygulanan mükelleflerin kendi veya eşleri üzerine daha sonra başka meskenlerinin veya gelirinin bulunduğunun tespitinde yapılacak işlemlere i...

Emekli Aylığı Alan ve Kendi Üzerine Kayıtlı Meskeni Bulunmayanların Emlak Vergisi Beyannamesi

Bu görüş, emekli aylığı alan ve kendi üzerine kayıtlı meskeni bulunmayanların kendilerinin ve eşlerinin başka bir gelirinin olmaması ve Türkiye sınırları içinde eşlerin üzerine tek meskenin yarı hissesinin kayıtlı olması durumunda bu mesken için veri...

Üzerine Yapılanma Yasağı Getirilen Yerler İçin Emlak Vergisi

Bu görüş, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerine yapılanma yasağı getirilmiş kültür ve tabiat varlıkları olan arsa ve araziler için emlak vergisi muafiyeti uygulanıp uygulanmayacağı...

Mahkemelerce Yapılan Satılarda Tellallık Harcı

Bu Görüş; tellallık harcı belediyece görevlendirilecek bir yetkili vasıtasıyla mal veya mahsulü mahkeme kanalı ile satılan gerçek veya tüzel kişiden veya bu kişi adına mahkemeden satış anında defaten makbuz mukabilinde tahsili gerekip gerekmediği hak...

Asgari Metre Kare Birim Değerlerinin Yüksek Takdir Edilmesinin Şikayet Edilip Edilemeyeceği

Bu görüş, asgari metre kare birim değerlerinin yüksek takdir edilmesinin şikayet konusu yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Tespit Edilen Asgari Arsa Metrekare Birim Değerlerine Karşı Dava Açılıp Açılamayacağı

Bu görüş, belediye sınırları içinde bulunan organize sanayi bölgesindeki arsalar için 1988 Genel Beyan Döneminde Uygulanmak üzere Takdir Komisyonunca asgari ölçüde arsa metrekare birim değerinin yüksek takdir edilmesinin şikayet konusu yapılıp yapılm...

İmar Planında Park Alanında Kalan Binalara Emlak Vergisi Uygulanıp Uygulanmayacağı

Bu görüş, mükelleflerin, imar planında park alanında kalan binalarına İmar Kanunu uyarınca emlak vergisi uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

Uzlaşma Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, re...