MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Tek Meskeni Olan ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldığı Aylık Dışında Başka Bir Geliri Olmayanlara Uygulanan Emlak Vergisi

Bu görüş, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olan ve sosyal güvenlik kurumlarından aldığı aylık dışında başka bir geliri olmayanların satın aldıkları meskeni için indirimli bina vergisi oranından faydalanıp faydalanamayacağına ilişkindir.

Kooperatiflere Ait Arsaların Emlak Vergisinden Muaf Olup Olmadıkları

Bu görüş, kooperatiflere ait arsaların emlak (arsa) vergisinden muaf olup olmadıklarına ilişkindir.

Arsa Metrekare Birim Değerinin Yüksek Takdir Edilmesi

Bu görüş, asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerinin yüksek takdir edilmesine karşı yapılabilecek işlemlere ilişkindir.

Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulanan Arsalar Üzerine Yapılacak Konut İnşaatlarının Tamamlanmaması

Bu görüş, 2982 sayılı Kanun uyarınca emlak (arsa) vergisi muafiyeti uygulanan arsalar üzerine yapılacak konut inşaatlarının tamamlanmaması halinde hangi işlemlerin yapılacağına ilişkindir.

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin, Geliri Olmayanların, Şehitlerin Dul ve Yetimleri ve Gazilerin Emlak Vergisi oranı-1999 yılı)

Türkiye Sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve...

VUK, AATUHK, GVK, KVK, KDVK, GVK, EVK, VveİVK, MTVK, DVK, HK, 3505 Sayılı Kanun, KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. K., BGK, 1318 ve 4208 S. Kanunlar İle 178 S.KHK ve 190 S. KHK'de Değ.Yap.Hk.K.

22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı bu Kanun, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset Ve İntikal Ve...

Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik K., İcra ve İflas K., Tapu K., Karayolları Trafik K., Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında K., Bankalar K., Posta K. ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılm

2/4/1998 tarih ve 4358 sayılı bu Kanun, vergiyi doğuran olayların ve mükelleflerin zamanında tespit edilmesi için vergiyi doğuran olayla ilgili işlemlerin yapılması sırasında gerçek ve tüzel kişilerden vergi kimlik numaralarının aranılması, düzenlene...

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1998 yılı)

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 a...

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilimleri ile ilgili Karar

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilimleri ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/12/1997 tarihli ve 53057 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 16 ncı...