MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 21 inci maddesinde yeralan eğlence vergisi nisbetleri ile ilgili Karar

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 21 inci maddesinde yeralan eğlence vergisi nisbetleri ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/12/1997 tarihli ve 53063 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 96 ncı maddesine gör...

S.S.K.'na Ait Binalardan Çevre Temizlik Vergisi Alınıp Alınmayacağı

Bu görüş; S.S.K.'na ait binalardan çevre temizlik vergisi alınıp alınmayacağı hakkında verilmiştir.

Emlak Vergisi Beyannamesinin Ek Süreden Sonra Verilmesi

Bu görüş, emlak vergisi beyannamesini ek süreden sonra ve kendiliğinden veren mükellefe ceza kesilip kesilmeyeceğine ilişkindir.

Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonunun Kullanım Şekline İlişkin Tüzüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; Toplu Konut uygulamalarının kredilendirilmesi ve Fonun diğer kullanım sahalar...

Atıksu Arıtma Tesisi Kuran İşletmeden Su Alacağının Tahsili

ÖZET: Atıksu arıtma tesisleri, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde tesbit edilen limitler aşılarak kurulmuş veyönetmelik maddeleri gereğince İdarenin saptadığı koşullar yerine getirilmemişse, aksine delil getirilmediği sürece, m...

Çevre Temizlik Vergilerinin Belediyelerin Posta Çek Hesaplarına Yatırılıp Yatırılamayacağı

Bu görüş, emlak ve çevre temizlik vergilerinin posta çeki veya posta havalesi aracılığı ile ödenip ödenmeyeceğine ilişkindir.