MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Kısıtlı Vergi Uygulanan Gayrimenkuller Satılması Halinde Tecil Edilen Emlak Vergisi Ödemeleri

Bu görüş, kısıtlı vergi uygulanan gayrimenkullerin satılması halinde, tecil edilen emlak vergisine gecikme zammı ve kusur cezası uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

Emlak Vergisi Kanununun Mükerrer 8 inci Maddesine İlişkin (Emeklilerin Emlak Vergisi oranı-1997 yılı)

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait binde 4 olan bina vergisi oranının % 50 a...

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na tütün ve tütün mamülleri ile her türlü alkollü içkilerin ithalinde ve tesliminde ayrılacak Fon payının tespitine ilişkin Karar

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na tütün ve tütün mamülleri ile her türlü alkollü içkilerin ithalinde ve tesliminde ayrılacak Fon payının ekli Karar'da belirtildiği şekilde tespiti; Milli Savunma Bakanlığı'nın 13/7/1995 tarihli ve 3789 sayılı yazısı...

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı bu Kanun, kuruluşların ekonomide verimlilik artışı, kamu giderlerinde azalma sağlamak, Hazineye ait taşınmazları değerlendirmek suretiyle kamuya gelir elde etmek gerekçelerinden birisi ile özelleştirilmelerine ilişkin...