MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak İle Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılmasına, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesine, mahalle muhtarlarının harç tahsilatına ve paylarının ödenmesi biçimi ile köy ve mahalle muhtarı ve ihtiyar hey...

Emlak Vergisi Değeri Bulunmayan Taşınmaz Malların Kıymetinin Takdiri Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kadastrosu yapılan çalışma alanları içerisindeki taşınmaz mallardan, son beyan dönemine ait emlak vergi değeri olmayanların, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca alınacak kadastro harcı ve yargılama giderlerine esas o...

Yurtdışından verilen krediler ve bu kredilerin geri ödenmesinde düzenlenen kağıtlar ile menkul kıymetlerin ihracında düzenlenen aracılık sözleşmelerinin vergi nispetinin değiştirilmesi hakkındaki Karar

Yurtdışından verilen krediler ve bu kredilerin geri ödenmesinde düzenlenen kağıtlar ile menkul kıymetlerin ihracında düzenlenen aracılık sözleşmelerinin vergi nispetinin değiştirilmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Ba...

Her nevi müşterek bahislerden elde edilecek safi hasılattan Savunma Sanayii Destekleme Fonu hesabına aktarılacak miktarlarla ilgili Karar

Her nevi müşterek bahislerden elde edilecek safi hasılattan Savunma Sanayii Destekleme Fonu hesabına aktarılacak miktarlarla ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (e) bendine göre, Bakanl...

Vergi İadesi Kapsamına Giren Mal Ve Hizmet Alımlarının Tesbiti Hakkında Karar

Vergi iadesi uygulamasında, vergi iadesi kapsamına giren mal ve hizmet alımlarının yeniden tesbiti hakkında ekli kararın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 16/12/1985 tarihli ve 80171 sayılı yazısı üzerine 2/2/1984 tarihli 2978 sayıl...

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun

6/12/1984 tarih ve 3100 sayılı bu Kanun, Katma Değer Vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları mecburiyetini ve bu cihazların kullanımlarını açıklamak amacıyla yürürlüğe girmiştir.

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

4/12/1984 tarih ve 3095 sayılı bu Kanun, kanuni faiz ve temerrüt faize ilişkin konuların açıklanması amacıyla yayımlanmıştır.

Vergi İadesi Uygulamasından Doğan Cezalar İle 1984 Yılına Ait Vergi İade Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Ve Vergi İade Oranlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

Vergi iadesi uygulamasından doğan eczalar ile 1984 yılına ait vergi iade beyannamesi verilme suresinlin uzatılması ve vergi iadesinin hesaplanmasına dair oranların değiştirilmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığ...

Katma Değer Vergisi Kanunu

25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı bu Kanun, Türkiye'de katma değer vergisine tabi olan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ve diğer faaliyetlerden doğan te...