MEVZUAT (Tamamı)

  • Sıralama

Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmeliği

Bu yönetmelik, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması için atıksu arıtma tesisini kuran, işleten tesislerden arıtılmış atıksuyunu alıcı ortama deşarj eden ve/veya yeniden kullananlardan mevzuatta belirtilen yükümlül...

Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, yayaların; yaya yollarında, kaldırımlarda ve yeşil alanlardaki yürüme yollarında hareketlerini erişilebilirlik gereklerine uygun olarak kesintisiz sürdürebilmeleri ve bağımsız, rahat, güvenli ulaşımlarının sağlanması için gerekli düzen...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551)

Bu tebliğ, vergiye uyum düzeyi ile vergi güvenliğinin artırılması amacıyla elektrikli araçlara kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımı yapmak üzere lisans alan şarj ağı işletmecisi tarafından uygulanan şarj hizmetine ilişkin bilgiler ile bu...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552)

Bu Tebliğ, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor...

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Bu tebliğ, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayıl...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

Bu tebliğ, 9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrasının uygulamasına dair usul ve esaslarına ilişkindir.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19)

Bu Tebliğ; 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulamasına dair düzenlemeler hakkındadır.

Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7449)

Bu Karar; Ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarının, 1/8/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi amacıyla çıkarılmıştır.

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7409)

Bu karar, İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranın arttırılmasına ilişkin Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.