MEVZUAT (Tamamı)

  • Sıralama

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)

Bu Tebliğ; Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla düzenlemeler yapılm...

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi ile uygulama yılı dönemine ait miktarları ar...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

Bu Tebliğ; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas a...

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)

Bu Tebliğ; Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

Bu Tebliğ; 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca cins tashihi harcının tahsiline ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Milli Emlak Genel Tebliği (No:405)

Bu tebliğ; 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılm...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29)

Bu tebliğ; 24/6/2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/11) ile Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife i...

Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile İl Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, il afet ve acil durum müdürlükleri bünyesinde görev yapan afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekiplerinin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacı...

Mali ve Sosyal Haklar (2021 İkinci Dönem Maaşları)

Kamu personelinin 2021 Temmuz ayı maaş zamlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına göre, kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.