Sayıştay

  • Sıralama

Sözleşmenin Feshedilmesi ve Fesih Nedeni Olarak Projelerin Kusurlu Olmasına Rağmen Uygulama Projesini Hazırlayan Firmaya Yaptırım İşlemi Uygulanmaması

Bu Karar; sözleşmenin feshedilmesi ve fesih nedeni olarak projelerin kusurlu olması ve bu nedenle önemli oranda değişikliğe gidilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen, hizmet alımı yolu ile alınmış uygulama projesini hazırlayan firmaya herhangi bir ya...

İhale Yolu İle Danışmanlık Hizmeti

Bu Karar; 5018 sayılı Kanun kapsamında idarenin yürütmekle mükellef olduğu hizmetlerin ihale yoluyla temini ve ihale kapsamındaki işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı olması münasebetiyle, danışmanlık hizmeti veren şirket...

Teknik Şartnamede Belirtilen Personel Sayısından Daha Az Personel Çalıştırılmasına Rağmen İdare Tarafından Yüklenici Firmaya Karşı Cezai İşlemin Uygulanmaması

Bu Karar; açık teklif usulü ile ihale edilen işte teknik şartnamede belirtilen personel sayısından daha az personel çalıştırılmasına rağmen idare tarafından yüklenici firmaya karşı cezai işlemin uygulanmaması sonucu kamu zararına neden olunduğu gerek...

Hizmet Alımı İşinde Teknik Şartnamede Aranan Yetkinliğe Sahip Personel Çalıştırılmamasına Rağmen Bu Duruma İlişkin Cezai İşlem Uygulanmaması

Bu Karar; açık teklif usulü ile ihale edilen hizmet alımı işinde teknik şartnamede aranan yetkinliğe sahip personel çalıştırılmamasına rağmen bu duruma ilişkin cezai işlem uygulanmaması sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle verilmiştir.

Masrafları Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Personele, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Kapsamında Yurt Dışı Gündeliği Ödenmesi

Bu Karar; belediyeye ait bir takım yapım işlerinde teknik şartname ve sözleşmelere hüküm konularak ve geziye ilişkin masrafların yükleniciye ait olduğu belirtilerek teknik geziler yaptırılması ancak söz konusu geziler sonucunda masrafları yüklenici t...

İhale Dokümanı ve Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak Yükleniciye Fazla Ödeme Yapılması

Bu Karar; toplu taşıma elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi işinde yükleniciye ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak bilet bedelinin fazla ödenmesi neticesinde verilmiştir.

Hizmet Alımı İşinin Parçalara Bölmek Suretiyle Doğrudan Temin Yöntemiyle Yaptırılması

Bu Karar; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinin parçalara bölmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması ve yükleniciye ihale mevzuatınca öngörülen azami tutarın üzerinde ödemede bulunulması suretiyle kamu zararına neden olund...

Birim Fiyat Sözleşme İle İhale Edilen Personel Hizmeti Alımı İşlerinde Belli GünlerdeFiilen Çalışmayan Personele Yol ve Yemek Ücreti Ödenmesi

Bu Karar; belediye tarafından birim fiyat sözleşme ile ihale edilen personel hizmeti alımı işlerinde ulusal bayram, genel tatil, idari tatil ve izin günlerinde fiilen çalışmayan personele yol ve yemek ücreti ödenmesi sebebiyle verilmiştir.

Yeni Birim Fiyat

Bu Karar, yapımından vazgeçilen imalatların yerine yapılması öngörülen imalatların yeni birim fiyatlarının tespitinde mevzuatta belirtilen yönteme riayet edilmemesi üzerine verilmiştir.

Yeni Birim Fiyat

Bu Karar, yapımından vazgeçilen imalatların yerine yapılması öngörülen imalatların yeni birim fiyatlarının tespitinde mevzuatta belirtilen yönteme riayet edilmemesi üzerine verilmiştir.