Sayıştay

  • Sıralama

Fiyat Farkı Hesabının Hangi İş Programı Üzerinden Yapılacağı

Konu: Fiyat farkının hatalı hesaplanması ve ödenmesi

Hizmet Alımı İşinde Eksik Yapılan İşler Nedeniyle Ceza Uygulanıp Uygulanmayacağı

Konu: Genel temizlik hizmet alımı işinde eksik yapılan işler nedeniyle ceza uygulanmaması.

Sözleşmenin Feshedilmesi Nedeniyle Gelir Kaydedilen Kesin Teminatın Güncellenmemesi

Konu: Sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle gelir kaydedilen kesin teminatın güncellenmemesi

Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Ödeme Yapılması

Konu: Akaryakıt alımı işine ait hakedişlerin, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak ödenmesi

Akaryakıt Alımı Hakedişlerinin Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Olarak Ödenmesi

Konu: Akaryakıt alımı işine ait hakedişlerin, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak ödenmesi

İhalenin Gerekçe Gösterilmeden İptal Edilmesi

Konu: Gerekçe gösterilmeden ihale yetkilisince ihalenin iptal etmesi

İsteklinin İhale Komisyonunca Yersiz Elenmesi

Konu: Gerçek kişilerin Ticaret Sicili Gazetesi ibraz etme zorunluluğu bulunmadığı halde buna dayanılarak isteklinin ihale komisyonunca yersiz elenmesi

Belediye Tarafından Ödenen Tazminat İçin Sebep Olan Firmaya Rücu Edilmemesi

Konu: Belediye tarafından ödenen tazminat için sebep olan firmaya rücu edilmemesi