Soru Cevap

  • Sıralama

Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapılara Kat İlavesi Hk.

Merhabalar, Belediyemize 1994 yılında betonarme olarak yapılmış olan ve imar affından yararlanarak, yapı kayıt belgesi alınan bir yapının üst katına yeni bir yapı çıkmak istiyor. Yapı kayıt Belgeli bir binanın üstüne tekrardan ilave ek kat çıkabilir...

İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan Arazilerin Emlak Vergisi Hk.

Yürütülmekte olan iş ve işlemlerde iki hususta tereddüte düşülmüştür: 1- Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içinde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan ancak herhangi bir imar uygulamasına tabi tutulmayan (3194 sayılı İmar Kanunu...

Taşınmazlardaki Hisse Satışı Hk.

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarda; 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde satışı talep edilen, diğer hissedarlara ait hisselerin satış bedeli için Belediye Meclisimizce satılmasına karar verilen ve Encümen Karar...

Binaların Ruhsatlandırılmasında Yağmursuyu Toplama Sistemi Projesi Hk.

Hayırlı işler. 2000 m2 üzerindeki parsellerde yağmur sularının toplanması ve deşarjı ile ilgili yönetmelik hükümlerini kim nasıl yapacak ilgili belediyesi mi su-kanalizasyon idareleri mi? 

Kısmi Kamulaştırma ve Mezarlık Alanının Kaldırılması Hk.

İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması sonucu KOP parseli olan (ağaçlandırılacak alan/mezarlık) 70.000 m2 lik bir taşınmazda fiziki bölünme olmaksızın kendi hissesine isabet eden 800 m2 lik kısmın kamulaştırılması talep edilmektedir. Kam...

Trampa Usulü Kamulaştırma Hk.

Sayın Hocam; İlçe imar planının revizyonu sonrası oluşan durum itibariyle, özel mülkiyete konu arsa niteliğinde tescilli (belediyemizce önceki tarihlerde arsa olarak 2886 sayılı Yasa uyarınca satılmış) taşınmazın bir bölümü üzerinde yol ve yeşil alan...

Kat İlavesi Hk.

1/1000 ölçekli imar planında nizamı ayrık olan 2013 yılı ruhsatlı ve iskanlı bir konut bulunmakta olup daha sonrasından belediyemizce yapmış olduğumuz 1/1000 ölçekli imar planında nizam olarak bitişiğe dönüştürülmüştür. Parsel sahibinin ayrık nizam o...

Plansız Alanlarda Yol Açılması İçin Kamu Yararı Kararı Alınması Hk.

Belediyemiz sınırları içersin de köyden mahalleye dönüşen köy yerleşim alanı içersin de bulunan parsellerin parsel sahipleri tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 5. maddesi 3. fıkrası ve 8. maddesi gereğince yol açılması ve kamulaştırma işlemi...

OSB Öneri Alanı Görüşü Hk.

İlçemizde kurulmakta olan OSB (Organize Sanayi Bölgesi)'nin Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliği'nin 4. maddesinin 2. fıkrası gereği, öneri alan ile ilgili belediyemizin görüşü istenmektedir. (Herhangi bir çalışmamız veya planımızın olup o...

Tarım Arazisine Konteyner Konulması Hk.

İlçemiz de köyde mahalleye dönüşen köylerimizde yerleşim alanı dışında mutlak tarım arazisi olan ve kadastrol yola cephesi bulunmayan tarla vasfındaki araziye mahalle nüfusuna kayıtlı olmayan, köyde oturmayan kişiler tarafından belediyemize konteyner...