SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

DSİ'nce İnşa Edilen Tesislerin Birliklere Devri

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilip işletilen sulama tesislerinin büyük bir bölümünün işletme, bakım ve yönetimlerinin sulama birliklerine devredildiği; ancak birden fazla sulama birliğine hizmet verip halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlü...

Üyelerinin Tamamının veya Bir Kısmının Tüzel Kişiliği Fesh Olan Sulama Birliklerinin Durumu

Bu görüş, birlik üyesi köylerden bir kısmının tüzel kişiliklerinin ortadan kalkması, bir kısmının ise tüzel kişiliğinin devam etmesi durumunda ise; tüzel kişiliği ortadan kalkan köylerin üyelikten çıkarılarak, tüzel kişiliği devam eden diğer köylerle...

5355 sayılı Kanun Gereğince Sulama Birlikleri Seçimleri

Bu görüş, Kanun değişikliğinden sonra birlik başkanı ve başkanlık divanı üyelerinden belediye başkanı ve muhtar olanlar dışındaki kişilerin meclis üyeliği düştüğünden ve başkanlık divanındaki görevleri de sona ereceğinden, boşalan başkanlık divani üy...

Dönüşen Sulama Birliklerinin Başkan ve Meclis Üyelerinin Görev Süreleri

Bu görüş, Kanuni değişikliğe uğrayan sulama birliklerinin, kanunda gösterilen süre içerisinde tüzük değişikliğini yaptıktan sonra, birlik meclisinin, seçimle gelen meclis üyelerinin sürelerine bakılmaksızın, kanun ve tüzük hükümlerine uygun hale geti...

Sulamaya Açılmamış Alanlardaki Sulama Birliklerinin Meclisleri

Bu görüş, henüz işletmeye açılmamış sulamalar için kurulan sulama birliklerinde, birliğe kayıtlı sulayıcı olmaması durumunda, birlik meclisinin birliğe üye köylerin muhtarları ve belediyelerin belediye başkanlarından oluşacağına ilişkindir.

Sulama Birliği Meclis Kararlarının Gönderileceği Yer

Bu görüş, sulama birliği meclis kararlarının hangi mülki amirin bilgisine sunulması gerektiğine ilişkindir.

Birlik Başkan ve Meclis Üyelerinin Görev Süresi ve Seçilmiş Üyelerin Özlük Hakları

Birlik başkan ve meclis üyelerinin görev süresi, birlik alacaklarının tahsil usulü ve seçilmiş üyelerin özlük hakları hakkında.