SULAMA BİRLİKLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, sulama birliklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Doğrudan sulama birliklerini ilgilendiren bölümler bulunmaktadır.

Sulama Birliklerinin personeli, mali konuları, ihale işlemleri gibi hususları ise diğer kategorilerimizde bulabilirsiniz.

Kamu Zararına İtiraz Hk.

Sayın Hocam 2016 yılı Şubat ayı içerisinde Birliğimize 2015 yılı İdari ve Mali Denetim yapıldı ve sonuç raporu 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde elimize ulaştırıldı. Söz konusu raporda Yönetim kurulumuza elektrik faturalarında çıkan reaktif değerleri yü...

Kira Stopajı Hk.

Sayın Hocam; Birliğimize ait bir adet dükkanı ihale yolu ile kiralamış bulunmaktayız. Ancak ödenmesi gereken stopaj hususunda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini size danışmak istedim. Bu iş yerinin sözleşme akdi ile brüt kira bedel üzerinden imzalan...

Birliğe Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi

Sayın Hocam; Çerçeve Ana Statünün ilgili maddelerinde birlik taşınır ve taşınmazlarının kiraya verilmesi yetkisi birlik meclisine verilmiştir. Birlik hizmet binamızda bulunan dükkanları kiralamak istemekteyiz. Gerekli kararı almak için konuyu birlik...

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara Sulama Birlikleri dahil midir? Yapmamız gereken işlemler nelerdir? Saygılarımla...

Stajyer Öğrenci

T.C.Aksaray Üniversitesi Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğrencileri Birliğimizde Şubat-Haziran dönemi içerisinde haftada 1 gün Sektör Uygulaması yapmak istemektedirler. İki Öğrenci Birliğimize müracaat etmişlerdir. Birliğimiz St...

Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2017 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2017/14)

Bu Tebliğ; 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren ve Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardi...

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; sulama sistemlerinde sulama suyunun verimli kullanılması, su tasarrufunun sağlanması, kayıpların azaltılması ve izinsiz kullanımların önlenmesi ile sulama suyu temini, dağıtımı ve kullanım maliyetlerinin azaltılmasının sağlanmasına ili...

Özel Sermayeli Bankalar ile Çalışma

Sn Hocam; Birliğimiz ''Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'' çerçevesinde sadece kamu sermayeli bankalarla çalışmakta. Ancak çiftçilerimiz hasat, ekin, tarım vb özel bankalardan aldıkları ve kendilerine avantajlar sağlayan kartlar kullanm...

Birlik Başkan Vekiline Huzur Hakkı

2015 Yılında Birlik Başkanımızın izine ayrılması sonucu yerine 15 günlüğüne meclis üyelerinden birisini Başkan Vekili olarak görevlendirdi. Biz de hem Birlik Başkanına aylık huzur hakkını ödedik, hemde Birlik Başkan Vekiline 15 günlük günlük huzur ha...

Sayıştay'a Gönderilecek Belgeler

17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri Hakkında Usul ve Esaslar” Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen verilecek defte...