Yargı Kararları

  • Sıralama

İşgal Harcı

Bu Karar, işgal harcı alınması gerekirken ecrimisil alınması ve indirime gidilmesi üzerine verilmiştir.

Evlendirme Memurlarına Ödeme Yapılması

Bu Karar, nikah için çiftlerden alınan ve belediye geliri olan evlendirme ücretlerinin “evlendirme memuru ücreti” adı altında evlendirme memurlarına dağıtılması üzerine verilmiştir.

Kalkınma Ajansına Aktarılan Paylar

Bu Karar, Kalkınma Ajansı’na aktarılması gereken kanuni paylar ile ilgili olarak mevzuatında öngörülmediği halde gecikme cezası ödenmesi üzerine verilmiştir

Zamanaşımına Uğratılmış Alacaklar

Bu Karar, tahakkuk etmiş olarak yer alan para cezalarının zamanaşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Proje Yarışması Jüri Üyesi Ücretleri

Bu Karar, jüri üyesi ödemelerinde yılı Bütçe Kanunu'na ekli (K) cetveli hükümlerinde öngörülen tutardan fazla ödemede bulunulması üzerine verilmiştir.

Seçim Giderleri

Bu Karar, seçimlerde sandık kurullarında görevli bulunan görevlilerin yeme-içme ihtiyaçlarının Belediye bütçesinde karşılanması üzerine verilmiştir.

İdari Para Cezalarının Zaman Aşımına Uğratılması

Bu Karar, kabahat olarak nitelenen ve değişik kanunlarda düzenlenen haksız fiiller karşılığında uygulanan idari para cezalarından, tahsil edilemeyen ve 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar hesabında takip edilen alacakların, tahsiline ilişkin herhangi b...

Hak Sahibi Dışındaki Kişiye Ödeme

Bu Karar, temlik bedelinin ödeme tarihinde temlik edilen kişiye ödenmemesi üzerine alınmıştır.

Mahkeme Harçları

Bu Karar, mahkeme işlemlerine ilişkin muhtelif harç tutarlarının ödenmesi üzerine verilmiştir.

Kaynak Suları Harcı

Bu Karar, belediye sınırlarında faaliyet gösteren kaynak su işletmeleri olmasına rağmen, kurumun mevzuatın öngördüğü “Kaynak suları harcı”nın tahakkuk ve tahsil edilmemesi üzerine verilmiştir.