Yargı Kararları

  • Sıralama

Alanları İşgal Eden İşletmelerden Ecrimisil Alınmaması

Bu Karar; belediye tasarrufunda bulunan alanları işgal eden işletmelerden ecrimisil alınmaması gerekçesiyle verilmiştir.

Muhasebe Yetkilisi Yerine Görevli ve Yetkili Olmayan Kişilerin İmzası veya İmza Olmadan Ödeme Yapılması

Bu Karar, belediye tarafından yapılan harcamalara ilişkin bazı ödeme emirleri ile ilgili belediyede yasal olarak görevli olan muhasebe yetkilisi yerine görevli ve yetkili olmayan kişilerin imzası veya imza olmadan ödeme yapılması gerekçesiyle verilmi...

İlan ve Reklam Vergisinin Eksik Tahsil Edilmesi

Bu Karar; belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde bulunan reklam alanları, reklam teşhir ürünleri ve mobilyalarının kullanılması ve kiralanmasına ilişkin işletme hakkı ihalesinde, ihaleyi 5 yıllık süre ile yüklenimine alan şirketten ilan ve rekl...

Kiralama İşlemlerinde KDV Tahakkuk ve Tahsilinin Gerçekleştirilmemesi

Bu Karar; belediyeye ait bir gayrimenkulün kiralanmış olması, söz konusu gayrimenkulün kendi başına bir iktisadi işletme oluşturmaması veya belediyeye ait bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı olmaması durumlarında, söz konusu kiralama işleminin K...

Kesin Teminatın Güncellenerek Yükleniciden Tahsil Edilmemesi

Bu Karar, kesin teminatın güncellenerek yükleniciden tahsil edilmemesi dolayısıyla oluşan kamu zararının muhasebe yetkilisi (Mali Hizmetler Müdürü) ile gerçekleştirme görevlisinden tazmin edilecek olması gerekçesiyle verilmiştir.

Belediye Şirketinden İşgal Harcı Alınmaması

Bu karar; büyükşehir belediyesince mevzuata aykırı olarak ilgili şirketten alınmayan işgal harcı ve şirketten alınmayan geçiş hakkı bedeli tutarları ile ilgili olarak belediye meclisinin ilgili şirketin belediye tasarrufunda bulunan yerlere yaptığı y...

Belediyelerce Damga Vergisi Ödenip Ödenmeyeceği

Bu Karar; belediye tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye Bakanlığına verilen beyanname ve bildirgeler sebebiyle damga vergisi ödenmesi üzerine verilmiştir.

İşgal Harcı

Bu Karar, işgal harcı alınması gerekirken ecrimisil alınması ve indirime gidilmesi üzerine verilmiştir.

Evlendirme Memurlarına Ödeme Yapılması

Bu Karar, nikah için çiftlerden alınan ve belediye geliri olan evlendirme ücretlerinin “evlendirme memuru ücreti” adı altında evlendirme memurlarına dağıtılması üzerine verilmiştir.

Kalkınma Ajansına Aktarılan Paylar

Bu Karar, Kalkınma Ajansı’na aktarılması gereken kanuni paylar ile ilgili olarak mevzuatında öngörülmediği halde gecikme cezası ödenmesi üzerine verilmiştir