Yargı Kararları

  • Sıralama

Zamanaşımına Uğratılmış Alacaklar

Bu Karar, tahakkuk etmiş olarak yer alan para cezalarının zamanaşımına uğratılması üzerine verilmiştir.

Proje Yarışması Jüri Üyesi Ücretleri

Bu Karar, jüri üyesi ödemelerinde yılı Bütçe Kanunu'na ekli (K) cetveli hükümlerinde öngörülen tutardan fazla ödemede bulunulması üzerine verilmiştir.

Seçim Giderleri

Bu Karar, seçimlerde sandık kurullarında görevli bulunan görevlilerin yeme-içme ihtiyaçlarının Belediye bütçesinde karşılanması üzerine verilmiştir.

İdari Para Cezalarının Zaman Aşımına Uğratılması

Bu Karar, kabahat olarak nitelenen ve değişik kanunlarda düzenlenen haksız fiiller karşılığında uygulanan idari para cezalarından, tahsil edilemeyen ve 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar hesabında takip edilen alacakların, tahsiline ilişkin herhangi b...

Hak Sahibi Dışındaki Kişiye Ödeme

Bu Karar, temlik bedelinin ödeme tarihinde temlik edilen kişiye ödenmemesi üzerine alınmıştır.

Mahkeme Harçları

Bu Karar, mahkeme işlemlerine ilişkin muhtelif harç tutarlarının ödenmesi üzerine verilmiştir.

Kaynak Suları Harcı

Bu Karar, belediye sınırlarında faaliyet gösteren kaynak su işletmeleri olmasına rağmen, kurumun mevzuatın öngördüğü “Kaynak suları harcı”nın tahakkuk ve tahsil edilmemesi üzerine verilmiştir.

Bir Derneğin Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Giderleri

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre mahalli müşterek ihtiyaç niteliğinde olmayan, bir derneğin kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin harcamaların, belediye meclisi kararı veya ortak bir proje olmaksızın, belediye bütçesinden karşılanması...

Gaz Şirketleri İşgal Harcı ve Geçiş Hakkı Bedeli

Bu Karar, Büyükşehir Belediyesince mevzuata aykırı olarak gaz şirketinden işgal harcı ve geçiş hakkı bedeli tutarlarının alınmaması üzerine verilmiştir.

Şirketten Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağı İçin Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenebileceği

Bu Karar, borçlu şirketten tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağının kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlenerek takip edilip edilemeyeceğine ilişkindir.