Yargı Kararları

  • Sıralama

Bir Derneğin Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Giderleri

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre mahalli müşterek ihtiyaç niteliğinde olmayan, bir derneğin kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin harcamaların, belediye meclisi kararı veya ortak bir proje olmaksızın, belediye bütçesinden karşılanması...

Gaz Şirketleri İşgal Harcı ve Geçiş Hakkı Bedeli

Bu Karar, Büyükşehir Belediyesince mevzuata aykırı olarak gaz şirketinden işgal harcı ve geçiş hakkı bedeli tutarlarının alınmaması üzerine verilmiştir.

Şirketten Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağı İçin Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenebileceği

Bu Karar, borçlu şirketten tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağının kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlenerek takip edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

Borçlu Şirketten Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağı İçin Kanuni Temsilci Adına Ödeme Emri Düzenlenebileceği

Bu Karar, borçlu şirketten tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağı nedeniyle, Vergi Usul Kanunun 10'uncu maddesindeki sorumluluğundan dolayı kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlenebileceğine ilişkindir.

İhale Kararı Damga Vergisi

Bu Karar, belediye tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul ve işletme haklarının satış ve kiralama işlemlerinde; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı ve kiralaması yapılan gayrimenkul ve işletme haklarına ilişkin ihale kararları için damga v...

Belediye Ücret Tarifesinin Tahakkuk ve Tahsilatı

Bu Karar, belediye gelir tarifesine göre alınacak imar tadilat ücretinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılmaması üzerine verilmiştir.

Katı Atık Ücreti

Bu Karar, gelir tarifesinde katı atık hizmetleri karşılığında otellerden alınacak ücretin eksik alınması üzerine verilmiştir.

Playstation Oyun Salonlarının Eğlence Vergisi

Bu Karar, playstation oyun salonlarından eğlence vergisinin alınmaması üzerine verilmiştir.

İlan ve Reklam Panolarından Düşük Vergi Alınması

Bu Karar, müstecir tarafından işletilen ilan ve reklam panolarında yayınlanan ilan ve reklamlardan işin şartnamesinde belirtilen toplam reklam alanına nazaran daha az vergi alınması ve vergiye esas tarifenin hatalı belirlenmesi üzerine verilmiştir.

Fiber Optik Kablo Döşenmesi ve 25 Yıl Kullanım Hakkı İzni

Bu Karar, İl Özel İdaresi ile bir İletişim Telekomünikasyon Ltd. Şti. arasında yapılan ve 6360 sayılı Kanun uyarınca On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasın...