Yargı Kararları

  • Sıralama

Belediye Meclisince Belediye Binalarına Teröristlerin İsimlerinin Verilmesinin Niteliği ve Soruşturma Usulü

Belediyeye ait binalara teröristlerin ismini vermek yolundaki eylemlerin, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına Ait Hastanelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Mevzuata Tabi Olup Olmadığı

Kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf yükseköğretim kurumlarına ait hastanelerin belediyelerce düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin mevzuata tabi olmadığı hakkında

Aday Olma Yeterliliğini Yerine Getirmeden Seçilen Meclis Üyelerinin, Meclis Üyeliğinin Düşürülüp Düşürülemeyeceği

Seçimlerde aday olma yeterliliği ile seçilme yeterliliğinin birbirinden farklı olduğu, Danıştay'ın belediye meclis üyeliğinin düşürülmesindeki görevinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 29. maddesi uyarınca seçilme yeterliliğinin kaybedildiği durumlar...

Pavyon Ruhsatı Olmadan Konsomatris Çalıştıran İşyerlerine Hangi İşlemlerin Uygulanacağı

Pavyon ruhsatı olmadığı halde konsomatris çalıştıran işyerlerinin ruhsatının iptal edilmeyeceği, bu işyerleri hakkında idari para cezası uygulanacağı hakkında.

Şirket Ortakları Arasında Hisse Devrinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptalini Gerektirip Gerektirmediği

Şirket ortakları arasındaki hisse devirlerini işletmenin devri olarak kabul edip işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Belediye Başkan Vekilinin Meclise Başkanlık Edeceği Durumlar

Bu karar, görevi başında bulunmamayan belediye başkanının vekil tayin ettiği meclis üyesinin (belediye başkan vekilinin) meclis toplantısına başkanlık edeceği hakkındadır.

İşyeri Ruhsatı Bulunmayan Bir Yerin, Su Basmasından Dolayı Zarar Görmesi Halinde Kusur Oranları ve Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığı

Davacıya ait işlerinde meydana gelen zararın, kısmen davalı idarelerin hizmet kusurundan kaynaklandığının tespit edilmiş olması karşısında, davalı idarelerin hizmet kusuru ile işyerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve kullanma izni bulunmamasından...

Bir Yerin Orman veya Mera Olup Olmadığının Belirlenmesinde Tahdit Haritasının Geçerliliği

Kural olarak, tahdidin kesinleştiği yerlerde bir yerin orman olup olmadığının kesinleşmiş tahdit haritasının uygulanması ile çözümleneceği gözetilmelidir.