Yargıtay

  • Sıralama

KHK İle Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Yapılan İşçilerin Yetki Tespitinde Dikkate Alınması

Bu Karar; KHK ile sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan ve mevcut işyerinden bildirilen işçiler de yetki tespitinde dikkate alınacak olup, asıl işverenin işyerlerinin işçilerin girdiği iş kolunda yer aldıkları gözetildiğinde kadroya geçen işçilerin...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Niteliği

Bu Karar; hükmün geri bırakılmasını etkileyen etkenleri ihtiva etmektedir.

Sendika Üyeliğinden Çıkarılma Kararı Kesinleşmeden Sendikal Hakların Kullanımının Engellenip Engellenemeyeceği

Bu Karar; sendika üyeliğinden çıkarma kararı kesinleşmeden sendikal hakların kullanımını engelleyen düzenlemelerin, sendikanın demokratik işleyişini akamete uğratacak nitelikte olduğuna ilişkindir.

Malzemeli Olarak İhaleyi Kazanan Firmaya İdare Malı Malzemenin Verilmesi

Bu Karar; KÖYDES projesi ile ilgili sorumlu olarak görev yaparken kendisine tevdi edilen malları yükleniciye vermek fiilinin basit zimmet suçunu oluşturduğuna ilişkindir.

İkna Suretiyle İrtikap Suçunun Mağdurunun Kamu Olmasının Cezaya Etkisi

Bu Kararın Özeti: İkna suretiyle irtikap suçunun mağduru kamu olup, eylemin belli bir kişi zararına işlenmesi halinde bu kişi suçtan zarar gören olacağından birden fazla kişinin zararına gerçekleştirilen bu eylem nedeniyle sanık hakkında tek suçtan h...

5620 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Tutularak İşlerine Son Verilen Belediye İşçilerinin Açtığı İşe İade Davalarında İçtihadı Birleştirme

Özet: Vize alarak göreve başlayan, ancak takip eden yıllarda vize işlemi yapılmadığından 5620 sayılı Kanun kapsamı dışında tutularak işlerine son verilen belediye işçilerinin açtığı işe iade davaları hakkındaki içtihat aykırılığının giderilmesi konus...

Zimmet Suçu Kamu Görevlisinin Mahkumiyeti ve Zararı Tazmini

Bu Karar; kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak, zincirleme dolandırıcılık, resmi belgede zincirleme sahtecilik ve zincirleme basit zimmet suçu işlemesi neticesinde mahkumiyeti oluşan kamu zararının tazminine ilişkindir.

Zamanaşımı Gerçekleşen Durumlarda Zamanaşımı veya Beraat Kararlarından Hangisinin Verileceği

Bu Karar, zamanaşımının gerçekleşmesi durumunda derhal beraat kararı verilmesini gerektiren haller hariç öncelikle beraat değil zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmesi, aksi halde yani derhal beraat kararı verilmesini gerektiren hallerde ise zama...

Zimmet Suçunun Soruşturulma Usulü

Bu Karar; Sanıkların lüzum-u muhakemelerine karar verilmesi sonucu açı­lan kamu davasında 3628 sayılı Kanunun 17. maddesinde sayılan ve lü­zum-u muhakemeye dair kararlarda anlatımı bulunan zimmet suçun­dan sanıklar hakkında iddianame düzenlenmesi ger...

Kamu Kurumlarının Haksız Fiil Nedeniyle Uğradıkları Kamu Zararlarında Zamanaşımı Başlangıcı

Bu Karar; haksız fiil nedeniyle zarara uğrayan bir kamu kurumu ise za­manaşımı başlangıcının, haksız fiilin tarihi mi, kurum zararının tahsili hak­kında yasal işlemlerin başlatılmasına ilişkin verilen "olur”un tarihi­nin mi esas alınması gerektiğine...