Yargıtay

  • Sıralama

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Üzerinde İzinsiz Kazı Eylemi Suçundan Doğan Hapis Cezasının Seçenek Yaptırıma ya da Tedbirlere Çevrilmesi

Bu Karar; kazı eyleminin gerçekleştirildiği yerin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olmaması karşısında, eylemin 2863 sayılı Yasanın 7411-2. cümlesinde düzenlenen suçu oluşturduğu ve bu madde uyarınca tayin edilen ceza üzerinden indirim yapıl...

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Çerçevesinde Yapılan Damgalama İşleminin Mühürleme Niteliğinde Kabul Edilerek Mühür Bozma Suçuna Konu Edilip Edilemeyeceği

Sanığın elektrik sayacına TEDAŞ tarafından yapılan mühürleme işlemine ilişkin olarak mühür bozma suçundan kamu davası açılmadığı anlaşılan somut olayda; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu uyarınca damgalanmış olan elektrik sayacından kaçak elektrik k...

Cevap ve Düzeltme Metninin Yayımlanmaması Halinde Sorumluluğun Oluşması ve Sorumlular

Bu Karar; cevap ve düzeltme metninin yayımlanmaması suçunun kesinleşmiş mahkeme (hakim) kararlarının yerine getirilmemesi ile oluşacağı ve kesinleşen mahkeme kararının tebliğine rağmen 5187 sayılı Yasa'nın 14/1. maddesinde belirtilen yasal süreler iç...

Fikir ve Eylem Birliği İçerisinde Hareket Ederek Kültür Varlığı Bulmak Amacıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Kazı Yapılmasının Müeyyidesi

Bu Karar; fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kültür varlığı bulmak amacıyla 1. derece arkeolojik sit alanında kazı yaptıkları sabit olan sanıkların atılı suçtan mahkumiyetleri yerine beraatlerine karar verilmesi doğru olmadığına ilişkin...

Marka Başvurularının 556 Sayılı KHK’nın Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Bu Karar; redde mesnet markanın karma marka niteliğinde olması ve başvuru markasında 35. sınıf hizmetlerin sınırlandırılarak sayılması ve bu sınırlandırılan hizmetlerden faydalanacak kişiler itibariyle davaya konu markaların 556 sayılı KHK’nın 7/1-b...

İmar Planında Sit Alanı Olarak Belirlenen Alan İle İlgili 2863 Sayılı Yasayaya Aykırı İşlem Yapılması

Bu Karar; ilgili yerin sit alanı olmayıp mücavir alan içerisinde olması ya da özel imar rejimine tabi olmaması halinde de imar kirliliğine neden olma suçunun unsurlarının oluşmayacağına ilişkindir.

Trafik Kazasından Kaynaklanan Sürekli İş Göremezlik Tazminatı, Bakıcı Gideri ve Manevi Tazminat İstemine Yönelik

Bu Karar; trafik kazasından kaynaklanan sürekli iş göremezlik tazminatı, bakıcı gideri ve manevi tazminat istemine yöneliktir.

Haksız İşgal Tazminatının (Ecrimisil) Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Unsurlar

Bu Karar; haksız işgal tazminatının (ecrimisil) miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak unsurlara ilişkindir.

Çocuğun Hısımlarının ve Diğer Kişilerin Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasını İsteme Haklarının Bulunduğu ve Bu Hakkın Ana ve Babanın Bağımsız Olduğu

Bu Karar; çocuğun hısımlarının ve diğer kişilerin çocukla kişisel ilişki kurulmasını isteme haklarının bulunduğu ve bu hakkın ana ve babanın bağımsız olduğuna ilişkindir.