Yargıtay

  • Sıralama

Abonenin Kartlı Sayaç İptali ile İlgili Talebinde Temel Tüketici Haklarının Gözetilmesi

Bu Karar; kartlı sayaç aboneliğinin iptali ile mekanik yani tüketimden sonra okumalı sayaç sisteminin esas alındığı aboneliğe geçmeyi talep edilen bir olayda, ön ödemeli sayacı zorunlu tutmasının temel tüketici hakları ile hukukun genel ilkelerine ay...

Muhtarların Mahalli İdareler Seçimleri Öncesinde Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerini Yapılan Tebligata Rağmen Almama ve Askıya Çıkarmamaktan İbaret Eylemlerinin 298 Sayılı Yasa'nın 147. Maddesinde Düzenlenen Suçu Oluşturduğu

Bu Karar; muhtar olan sanıkların mahalli idareler seçimleri önce­sinde muhtarlık bölgesi askı listelerini yapılan tebligata rağmen almama ve askıya çıkarmamaktan ibaret eylemlerinin anılan suçu değil, 298 sayılı Yasa'nın 147. maddesinde düzenlenen su...

İlk Tesiste Mühürleme Yapma Yetkisi Olan Özel Şirketin, Bu Mührün Herhangi Bir Şekilde Kaldırılması, Kaçak Elektrik Kullanılması, Borcun Ödenmemesi veya Abonesiz Elektrik Kullanılması Gibi Durumlarda da Mühürleme Yetkisinin Bulunduğu

Bu Karar; ilk tesiste mühürleme yapma yetkisi olan özel şirketin, bu mührün herhangi bir şekilde kaldırılması, kaçak elektrik kullanılması, borcun ödenmemesi veya abonesiz elektrik kullanılması gibi durumlarda da mühürleme yetkisinin bulunduğu kabul...

18 Yaşını Doldurmamış Çocuğun Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Etmesi Durumunda Eylem Üzerindeki Ortak Hakimiyet ve Çocuğun Suça Sürüklenmesi

Bu Karar; 18 yaşını doldurmadan işlenmiş suçlarda, suça sürüklenen çocukların fikir ve eylem birliği içinde fiil üzerinde ortak hakimiyet tesis ederek atılı suçu birlikte işledikleri kabul edilip her ikisinin de müşterek fail olarak cezalandırılmasın...

Kültür Varlığı Bulmak Amacıyla İzinsiz Kazı Yapma Eyleminin Niteliği

Bu Karar; kültür varlığı bulmak amacıyla izinsiz kazı yapma eyleminin her halükarda suç oluşturan bir fiil olduğuna, kazı alanının sit alanı ya da korunması gerekli başka bir yer niteliği taşımasının zorunlu olmadığına, ancak kazı mahallinin niteliği...

Basın Yolu İle Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Açılan Tazminat Davası, Haksız Eyleme Dayandığından Haksız Eylemin Gerçekleştiği Yer Mahkemesinde de Açılabilir

Bu Karar; basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tazminat davası, haksız eylem nedenine dayandığından genel yetkili mahkemenin yanında haksız eylemin gerçekleştiği yer mahkemesinde de açılabileceğine ilişkindir.

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçu

Bu Karar; terör örgütü adına oluşturulan yapılanma içerisinde faaliyet yü­rüterek, içerisinde üç mağdurun bulunduğu işyerine benzin dökülmesinin hemen ardından molotof kokteyli atılması, olayın meydana geliş biçimi, gerçekleş­tirildiği ortam ve sürec...

Mahkemelerce Verilen Para Cezalarında İlgili Kanunlarda Belirtilen Zamanaşımı Sürelerinin Uygulanması

Bu Karar; nispi idari para cezasını gerektiren ka­bahatlerde zamanaşımı süresinin sekiz yıl olduğu, haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında ceza zamanaşımının Borçlar Kanununda düzenlenen zamanaşımı süresinden daha uzun olduğu durumlarda, huk...