Yargıtay

  • Sıralama

Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdarelere Karşı Açılacak Davalarda Tarafın Kim Olacağı

Bu Karar; tüzel kişiliği kaldırılan idarelere karşı dava açılamayacak olup o idarenin yetki görev ve sorumlulukları devredilen tüzel kişilik davaya dahil edilerek yargılamaya devam edilmesi gerektiğine ilişkindir.

Dava Açıldıktan Sonra Taraf Değişikli Durumunda Davaya Dahil Edilme

Bu Karar; kamulaştırmasız elatma davası açıldıktan sonra dava konusu 3. bir kişiye devredilirse bu kişinin davaya dahil edileceğine ve sonucuna göre hüküm kurulacağına ilişkindir.

Tebligatın İlgili Kişilere Ulaştırılamaması Durumunda Evrakın Tebliğ Edilememe Nedeninin Uygun Şekilde Açıklanması

Bu Karar; kamulaştırma işlemleri tebliğ edilirken, tebligatın şirketin yetkili temsilcisine; onun herhangi bir nedenle tebliği alacak durumda olmaması halinde usulüne uygun şekilde yetkili kılınan kişiye; şayet bunlar yoksa veya tebligatı alamayacak...

2863 Sayılı Kanuna Göre Korunması Gerekli Taşınmazların İzin Kapsamı Dışında İnşai Faaliyetleri

Bu Karar; korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan bir taşınmazda izinsiz ya da izin kapsamı dışında yapılan her türlü inşai faaliyetin suç oluşturacağına, müdahalenin binanın içinde ya da dışında gerçekleştirilmesinin önem arz...

Elektrik Kullanımına İlişkin Kayıp-Kaçak Bedelinin Tüketiciye Fatura Edilmesi

Bu Karar; vatandaşın faturalara yansıtılan kayıp-kaçak, perakende satış hizmet, psh sayaç okuma, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelinin hangi miktarda olduğunun apaçık denetlenebilmesi, hangi hizmetin karşılığında ne bedel ödediğini bilmesine v...

Suçların İçtimai - Bileşik Suç

Bu Karar; kasten yaralama eyleminin ve ihaleye fesat karıştırma suçu bakımından bileşik suçu oluşturan cebir kapsamında değerlendirilmesine, kasten yaralama suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu s...

Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Yapı Ruhsatı Olmaksızın Yapılan İşten Yüklenicinin Sorumlu Olmamasının, Hakediş Tutarının ve Kesin Teminat Mektuplarının İadesi ve Bedellerinin Tahsili

Bu Karar; imar mevzuatına ilişkin kuralların kamu düzenine ilişkin olması dolayısıyla mahkemece yargılamanın her aşamasından resen gözetilmesi gerektiğine ilişkindir.

Anonim Şirkete Özel Denetçi Atanması

Bu Karar; anonim şirkete özel denetçi atanmasında mahkeme kararının kesin nitelikte olduğunun gözetilmesine ilişkindir.

Elektrik Kayıp Kaçak Bedelinin Tüm Abonelere Yansıtılması

Bu Karar; elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp kaçak bedelin tüketiciye iadesi kararı aynı zamanda tespit hükmü niteliği taşıdığından sözleşme ilişkisi nedeniyle ileriki dönemlere de etkili olduğundan Tüketici Sorunları Hakem Heye...

Dernekler Yasasına Aykırı Davranma

Bu Karar; dernek adına toplanan yardım paralarının bir kısmını derneğe intikal ettirmemesi güveni kötüye kullanma suçunu oluşturabileceğine ilişkindir.