Yeterlik Şartları

  • Sıralama

Fatura ve Sözleşmenin İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılması

Sayın Hocam, yapım ihalelerinde İş Deneyim Belgesi olarak Fatura ve Sözleşme kullanılabilir mi?

Tek Ortaklı Şirketlerde Mezuniyet Belgesi

Sayın Hocam.. Kamu İhale Genel Tebliğinin 43.1. maddesnde; " 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya da...

Adli Sicil Kaydı

Hocam merhaba, ÖZET: Sözleşmeye davet edilen istekli 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesi dördüncü fıkrasının (e) bendi gereğince adli sicil kaydı sunmuştur. Adli sicil kaydında isteklinin 765 sayılı TCK nun 341/2, 5252 sayılı yasanın 6. maddeleri ger...

Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde İş Deneyim Belgesi

Kat karşılığı noter sözleşmesi bulunan fakat bedel içermeyen inşaat sözleşmeleri yapılmış yapıya ait, müteahhidin silah ruhsatı almak için gerekli olan iş deneyim belgesi verilmesinde sakınca var mıdır?Kat karşılığı sözleşmelerde de bedel içermesi zo...

İş Deneyim Belgesi

Belediye sınırları içinde özel sektöre taahhütte bulunarak iş yapan müteahhitlerin bir çoğunun iş sahipleri ile aralarında yapılan iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme bulunmamaktadır. Söz konusu müteahhitler özel sektöre yapmış oldukları...

İş Ortaklığında İş Deneyim

Selam Hocam, belediyemiz 100.000 m2 lik parke taşı ihalesine çıkmış en düşük teklif ortak girişim 2 firmaya aittir. Bu ortaklardan pilot ortağın iş bitirmesi ihalede istenen iş bitirmenin tamamını karşılıyor, diğer ortağın ise benzer iş dışında iş bi...

Hizmet İhalesinde İş Deneyim Belgesi

Stabilize Malzeme Üretim Hizmet ihalesine ait İdari Şartnamede benzer iş olarak Maden ve Jeoloji Mühendisi diplomaları istenmiştir. Öncelikle hizmet alım ihalesinde diploma benzer iş olarak gösterilebilir mi? Bu ihale için İnşaat Mühendisi diploması...

Adli Sicil Belgesi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İhaleye vekaletten katılan isteklinin sözleşmeye davet esnasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10 uncu maddesinin son fıkrasını...

Gerçek Kişi İçin Ticaret Sicil Gazetesi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine katılan gerçek kişi İnşaat Mühendisi ihaleye sadece İş Deneyim Belgesini sunmuş olup, buna gö...

İş Bitirme Belgesi-Mezuniyet Belgesi

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine katılan gerçek kişi İnşaat Mühendisi hem Mezuniyet Belgesi hemde İş Bitirme Belgesini bir ara...