www.mevzuattakip.com.trKültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/1)


Bu Tebliğ; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak, Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan, 2013 yılı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarını esas alarak güncellemek amacıyla yayımlanmıştır.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.19479&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=K%C3%BClt%C3%BCr%20Varl%C4%B1klar%C4%B1%20%C4%B0hale%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi%20Kapsam%C4%B1ndaki%20Parasal%20Limitlerin%20G%C3%BCncellenmesi%20Hakk%C4%B1nda%20Tebli%


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA