Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Peyzaj Mimarlarının Ücretleri Artırıldı

  • Mevzuat Tarihi04.03.2021
  • KurumSerdar UĞURLU

Bu yazı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 3/3/2021 tarihinde Sözleşmeli Peyzaj Mimarlarının ücretlerinin artırılmasına yönelik olarak yayınladığı genelgeye ilişkindir.

MAHALLİ İDARELERDE SÖZLEŞMELİ PEYZAJ MİMARLARININ ÜCRETLERİ ARTIRILDI

 Serdar UĞURLU

Devlet Personel Uzmanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı 

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49 uncu maddesinde; “Norm kadro ilke ve standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir…” hükmüne, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 36 ncı maddesinde ise; “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu ilke ve standartlar çerçevesinde norm kadro çalışmasını il özel idaresi yapar veya yaptırır.

İl özel idaresi personeli, vali tarafından atanır ve ilk toplantıda il genel meclisinin bilgisine sunulur.

İl özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır...” hükmüne yer verilmiş olup, mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamı bu hükümler uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu maddeler kapsamında çıkarılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mahalli idarelerde Peyzaj Mimarı kadro unvanında sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2021 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesine, sözleşme ücretlerinin tespitine ve ödenmesine ilişkin olarak 1/1/2021-30/6/2021 döneminde geçerli olmak üzere tesis edilecek işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığına ait 9/1/2021 tarihli ve 3 Sıra No’lu Genelge ile duyurulmuştu.

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı 3/3/2021 tarihinde Peyzaj Mimarlarının ücretlerinin artırılmasına yönelik yeni bir Genelge (5 Sıra No’lu Genelge) yayımlamıştır. Söz konusu Genelge’ye göre; 3/2/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/2/2021 tarihli ve 11507 sayılı yazısı üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 1/3/2021 tarihli ve 24301121-28 sayılı yazısına istinaden Peyzaj Mimarı kadro unvanında sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için 3 Sıra No’lu Genelgede duyurulan ücret tavanları ile ek ödeme oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 1/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere; 3 Sıra No’lu Genelge’ye ekli (1) Sayılı Cetvel’in “Peyzaj Mimarı” satırında yer alan “3.775,49” ve “4.719,36” ibareleri sırasıyla, “4.710,70” ve “5.888,38” şekilde değiştirilmiş, ekli (2) Sayılı Cetvel’de yer alan “, Peyzaj Mimarı” ibaresi anılan Cetvel’den çıkarılmış ve söz konusu (2) sayılı Cetvel’e “Şehir Plancısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Peyzaj Mimarı” ibaresi eklenmiştir.

Bahsi geçen (5) Sayılı Genelge uyarınca;

- Bu Genelgenin yayımlandığı tarih itibarıyla 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde Peyzaj Mimarı kadro unvanında sözleşmeli personel olarak çalıştırılanların net ücretleri, 3 Sıra No’lu Genelgeye ekli (1) Sayılı Cetvel’de bu Genelge ile yeniden belirlenen ücret tavanını aşmamak kaydıyla, yetkili meclis veya yönetim kurulu kararıyla 2021 yılı Nisan ayı sonuna kadar yeniden tespit edilir.

- Bu kapsamda sözleşme ücretleri yeniden tespit edilen personel ile 1/3/2021 tarihinden geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri 2021 yılı Nisan ayı sonuna kadar tamamlanacaktır.

- Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği en geç 1/5/2021 tarihine kadar ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Peyzaj Mimarı kadro unvanında sözleşmeli personel olarak çalıştırılanların, (5) Sıra No’lu Genelge yürürlüğe girmeden önce ve girdikten sonraki ücretlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo: Sözleşmeli Peyzaj Mimarlarının Ücretleri

(5) SIRA NO’LU GENELGE ÖNCESİ

(5) SIRA NO’LU GENELGE SONRASI

Net Ücret Tavanı (TL)

Net Ücret Tavanı (TL)

4.719,36

5.888,38

Ek Ödeme Oranı (%)

Toplam Net Ücret

Ek Ödeme Oranı (%)

Toplam Net Ücret

21 yıl ve daha fazla hizmet

110

6.706,99

18 yıl ve daha fazla hizmet

150

8.501,22

15-20 (dahil) yıl hizmet

100

6.550,69

12-17 (dahil) yıl hizmet

140

8.344,91

6-14 (dahil) yıl hizmet

90

6.394,38

0-11 (dahil) yıl hizmet

130

8.188,61

0-5 (dahil) yıl hizmet

85

6.316,23

 

 

 

*Toplam net ücretin hesaplanmasında bekar çalışanlar için öngörülen asgari geçim indirimi tutarı dahil edilmiştir.

Tablodan da görüleceği üzere, mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli Peyzaj Mimarlarının özlük haklarında 2.000 TL’ye yaklaşan bir iyileştirme gerçekleştirilmiş olup, böylece Peyzaj Mimarları özlük hakları açısından mimar ve mühendislere yakın hale getirilmiştir.


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar