Mahalli İdarelere İlişkin Yetkilerin Bakanlıklar Arası Dağılımı

  • Mevzuat Tarihi09.08.2018
  • KurumHalil MEMİŞ

UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.

Mahalli İdarelere İlişkin Yetkilerin Bakanlıklar Arası Dağılımı

Halil MEMİŞ

MİARGEM Başkanı

A) Giriş

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin akabinde, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçmesiyle birlikte, kamu idari yapısında yapılan düzenlemeler devam etmektedir.

Bu düzenlemelerden bir tanesi de, mahalli idareler ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerdir.

Bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan kısmına, sitemizde yayınlanan "Mahalli İdarelerin Merkezi İdare İle İlişkilerine İlişkin Yeni Düzenlemeler" başlıklı makale de değinilmiştir.

Daha önce yapılan düzenlemelerle, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kapatılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurulmuştu.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)'nin 798 inci maddesinde yapılan "İçişleri Bakanlığının mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisine ilişkin mevzuat hükümleri dışında mevzuatta Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün görevleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığına veya birimlerine yapılmış olan atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya birimlerine, İçişleri Bakanına veya İçişleri Bakanlığı görevlilerine yapılmış olan atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanına veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerine yapılmış sayılır." yönündeki düzenlemenin yansıması olarak, Kanunlarla İçişleri Bakanlığına verilmiş olan görevlerin hangisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, dolayısıyla bu Bakanlık bünyesindeki Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yürütüleceği merak edilir hale gelmişti.

Bu çerçevede iki Bakanlık arasında yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanı imzalı olarak Valiliklere gönderilen 07.08.2018 tarihli Genelge ile, anılan Bakanlığın ve Bakanlık bünyesindeki Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün uhdesine verilen görev ve yetkiler ilgili tüm kurumlara ve mahalli idarelere bildirilmiştir.

Bu yazıda, yapılan düzenlemelerin değerlendirilmesi yapılmadan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) uhdesinde yürütülecek işlemler ile İçişleri Bakanlığı uhdesinde kalan işlemler sıralanacaktır.

B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Uhdesinde Yürütülecek İşlemler

1) Mahalli idareleri ve bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,

2) Görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak,

3) Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının almış olduğu kamu yararı kararına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

4) Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının acele kamulaştırma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

5) Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kurulan su ve kanalizasyon idarelerine yönetim kurulu üyesi atama onayları iş ve işlemlerini yürütmek,

6) Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kurulan su ve kanalizasyon idarelerine genel müdür atama iş ve işlemlerini yürütmek,

7) Belediyelerin özel kalem müdürü atama izinlerini vermek,

8) Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının genel müdür, genel sekreter ve yönetim kurulu üyelerini atamak,

9) 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarih 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca belediyelerin ihaleden yasaklama talepleri doğrultusunda ihaleden yasaklama işlemlerini yürütmek,

10) 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarih 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan birliklerin ihaleden yasaklama talepleri doğrultusunda ihaleden yasaklama işlemlerini yürütmek,

11) İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idareler bakımından 16/06/2005 tarih ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gereğince yenileme alanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

12) İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idareler bakımından 3/7/2005 tarih ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince tarım amacı dışında kullanılacak araziler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

13) 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında Kanun gereğince Mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesinde Türkiye İstatistik Kurumu, İller Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordinasyonu sağlamak ve bununla ilgili işlemleri yürütmek,

14) 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe vergi Gelirlerinden Pay verilmesi Hakkında Kanun gereğince İl özel idare paylarının tahsisine esas olmak üzere belirlenen köy sayılarını İller Bankasına bildirmek,

15) 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında belediyelerin yurtdışı araç hibeleriyle (ambulans, itfaiye-kurtarma) ilgili işlemleri yürütmek,

16) 9/6/1994 tarih ve 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gereğince mezarlıklardan yol geçirme onayları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

17) Belediye kurulması, birleşme ve katılma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

18) İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idare birliklerinin kurulması konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,

19) Belediye ve bağlı kuruluşlarının şirket kurmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

20) İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idare birliklerinin şirket kurmalarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

21) Belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından kurulacak bütçe içi işletmeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

22) Belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından kurulacak şirket ve bütçe içi işletmelere ilişkin verileri toplamak ve bunları değerlendirmek, 

23) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idarelerin borçlanma işlemlerini yürütmek,

24) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin yap-işlet-devret modeline ilişkin talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

25) Belediyelerin taşınmaz tahsisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

26) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Sürekli Komitesi ve alt komiteleri ile ulusal heyetin oluşturulması ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

27) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyetinin oluşturulması ile ilgili iş ve işlemleri tespit etmek,

28) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurullarına katılım sağlayarak genel kurul gündemini takip etmek, 

29) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyetinin sekretarya hizmetlerini yürütmek,

30) Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından ülkemize yapılan izleme ziyaretlerinin programlanması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

31) Avrupa Birliğine giriş öncesi ve giriş sonrası kullandırılan fonlarla ilgili gerekli araştırmaları yaparak, mahalli idarelerin yararlanabileceği fonları araştırmak ve tespit etmek,

32) Mahalli idarelerden Avrupa Birliği fonlarına müracaat edenlerin iş ve işlemlerini ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde takip etmek; fonların kullanım sonrası takibini yaparak sonuçlarını izlemek,

33) Görev alanıyla ilgili proje uygulamalarında diğer kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

34) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin yabancı ülke mahalli idareleri ile kardeş kent ilişkisi kurma iş ve işlemlerini yürütmek, 

35) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin uluslararası kuruluşlara üye olmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

36) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin uluslararası festivallere katılımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

37) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerden yurtdışına, yurtdışından mahalli idarelere yapılan ziyaretlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

38) İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idareler tarafından sunulan hizmetlerin standart çalışmalarını yaparak uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlarını izlemek,

39) Mahalli idarelerin TSE standartları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

40) Mahalli idareler tarafından hazırlanacak faaliyet ve performans raporları hakkında standartları belirlemek,

41) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin faaliyet raporları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

42) İl özel idareleri ve üyeleri il özel idarelerinden oluşan mahallî idare birliklerine ait İçişleri Bakanlığı tarafından konsolide edilerek gönderilen faaliyet raporlarının, genel faaliyet raporu hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

43) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

44) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışındaki mahalli idarelerin mali raporlarının konsolidasyonu konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,

45) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mahalli idare mevzuatı çerçevesinde oluşturulan raporları ilgili mercilere sunmak,

46) Mahalli idarelerin performans ölçüm kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

47) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin iş ve işlemlerinden istatistikî veri olarak toplanacakları tespit ederek standardını oluşturmak,

48) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek, raporlamak ve yayımlamak,

49) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin seçilmiş organlarının üyeleri ile ilgili istatistikî çalışmaları yürütmek,

50) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerin merkezi yönetim bütçesinden mahalli idarelere aktarılacak yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

51) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerce hazırlanan projelerden uygun olan yardım taleplerini ilgili bakanlıklara bildirmek ve bu yardımlara ilişkin olarak gönderilen ödeneklerin ilgili mahalli idareye aktarılması için gereken onay işlemlerini yürütmek,

52) İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idarelere yapılan yardımların tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması halinde, tahsis değişikliği onayı işlemlerini yürütmek,

53) Ulusal ve uluslararası alanda mahalli idarelerle ilgili gelişmeleri izlemek ve mahalli idareler tarafından sunulan hizmetleri değerlendirmek,

54) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin bütçelerinin kurumsal kodlarını belirlemek ve duyurmak,

55) Turizm alanları etüt çalışmaları ve balıkçı barınakları hakkında mahalli idarelerin görüşünü alarak görüş oluşturmak,

56) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idareler personelinin norm kadro ilke ve standartları konusundaki çalışmaları yürütmek,

57) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelere ilk defa memur alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,

58) Belediyelerde ilk defa zabıta memuru alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,

59) Belediyelerde ilk defa itfaiye eri alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,

60) Belediyelerin ilave personel istihdam taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

61) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek,

62) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idare şirketlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,

63) İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idare personeli ile ilgili terörle mücadele mevzuatından kaynaklanan iş ve işlemleri yürütmek,

64) Mahalli idareler personelinin performans ölçütlerini İçişleri Bakanlığı ile birlikte belirlemek ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

65) 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38 inci maddesi uyarınca büyükşehir veya ilçe belediyelerinde görevlendirilen personelin ikinci görev ücretinin tespitine ilişkin işlemleri yürütmek,

66) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek; birlik, dernek, vakıf, şirket ve benzeri kuruluşların bu kapsamdaki mahalli idare personeline yönelik yapacakları eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

67) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan diğer mahalli idarelerde görev yapan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının yapılması konusundaki koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek,

68) Mahalli idarelerle ilgili mevzuatı, genelgeleri ve görüşleri konuları itibariyle derleyerek gerek elektronik ortamda gerekse kitap şeklinde hazırlayarak ilgililerin hizmetine sunmak,

69) Görev alanıyla ilgili mahalli idareler alanında ihtiyaç duyulan konularda bilgi ve veri derleyerek yayınlamak,

70) İl özel idareleri ve köyler ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri dışında kalan mahalli idarelerin yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

71) Görev alanıyla ilgili mahalli idareler hakkında sorumlu ya da ilgili olunan eylem planları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

72) Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

73) Mahalli idare birimlerinin hizmetlerine gönüllü katılımı düzenleyen mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri yürütmek,

74) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda TBMM üyeleri tarafından mahalli idarelerin iş ve işlemleri konusunda sorulan yazılı soru önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

75) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idarelerin kurdukları birliklerce hazırlanan mevzuat metinleri hakkında, bunlar yürürlüğe girmeden önce mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum ve kuruluşların görüşleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

76) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak mevzuat taslaklarına ilişkin görüş bildirmek,

77) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili yürürlükte olan mahalli idare mevzuatının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve mevzuat değişikliğine ilişkin önerilerde bulunmak,

78) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve genelge çalışmalarını yaparak bunların yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri yürütmek,

79) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile İçişleri Bakanlığı görev alanında kalan hususlar hariç olmak üzere diğer görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda mahalli idareler mevzuatının uygulanması hususunda ortaya çıkacak tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmak.

C) İçişleri Bakanlığı Uhdesinde Yürütülecek İşlemler

1) Belediye başkanlarının düşürülmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2) Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekilinin seçilememesi durumunda seçim yapılıncaya kadar belediye başkanı görevlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3) Belediye meclislerinin feshi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

4) Birlik meclislerinin feshi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

5) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, mahalli idarelerin ve mahalli idare birliklerinin seçilmiş ve atanmış görevlileri hakkındaki ön inceleme işlemlerini yürütmek,

6) 4483 sayılı Kanuna göre, mahalli idarelerin seçilmiş ve atanmış görevlileri hakkındaki işleme konulmama kararları hakkındaki işlemleri yürütmek,

7) Mahalli idareler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memurlar hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

8) Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kurulan su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlerinin ikinci derece tezkiye amirliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

9) Mahalli idarelerle ilgili her türlü inceleme, soruşturma, denetim, özel teftiş ve bunların onaylarına ilişkin işlemleri yürütmek,

10) Mahalli idare organları veya bu organların üyelerini, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar görevden uzaklaştırmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

11) Terör nedeniyle görevi sona erdirilen veya görevden uzaklaştırılan mahalli idarelerin seçilmiş organları ve bu organların üyeleri ile bu idareler hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek,

12) Mahalli idareler tarafından yürütülen hizmetlerde meydana gelecek aksama durumunda mevzuat gereği yapılacak iş ve işlemleri yürütmek,

13) Mahalli idarelerin ve mahalli idare birliklerinin görevlileri ve organları ile ilgili olarak yapılan ihbar ve şikâyetler hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek,

14) Mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı veya Kontrolörler Başkanlığından teftişi ve soruşturulması istenilen mahalli idare organlarıyla bu organların üyeleri hakkındaki şikâyet ve başvurularla, müfettiş ve kontrolörlerin düzenlediği rapor ve fezlekelerin sonuçlarını izlemek,

15) Mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve bu idareler tarafından kurulan birlik, işletme ve şirketlerin mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri tarafından yapılan denetimleri sonucunda düzenlenen teftiş raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

16) Mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen kamu zararlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

17) Belediye başkanlarının mal bildirimleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

18) Belediye başkanlarının yurtdışına çıkışlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

19) İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda ve desteğinde yürütülen e-belediye uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

20) İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda ve desteğinde yürütülen il özel idareleri e-devlet uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

21) Beldelerin isim değişikliğiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

22) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin kurulması konusundaki iş ve işlemleri yürütmek,

23) Köy kurulması, birleştirilmesi, ayrılma, kaldırılma ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi,

24) Üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin kuruluşu, tüzük değişikliklerinin onaylanması ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,

25) İl özel idaresi genel sekreterlerinin atanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

26) İl özel idareleri ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin borçlanma işlemlerini yürütmek,

27) İl özel idarelerinin kuracakları bütçe içi işletmelerle ilgili izin işlemlerini yürütmek,

28) İl özel idareleri ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin şirket kurmalarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

29) İl özel idarelerinin acele kamulaştırma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

30) İl özel idarelerinin almış olduğu kamu yararı kararına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

31) İl özel idarelerinin yap-işlet-devret modeline ilişkin taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

32) İl özel idarelerinin taşınmaz tahsisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

33) 5/1/1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında özel idarelerin yurtdışı araç hibeleriyle (ambulans, itfaiye-kurtarma) ilgili işlemleri yürütmek,

34) 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4/1/2002 tarih 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca il özel idareleri ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin ihaleden yasaklama talepleri doğrultusunda ihaleden yasaklama işlemlerini yürütmek,

35) Gökçeada ve Bozcaada mahalli idarelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

36) İl özel idareleri ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri bakımından 3/7/2005 tarih ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince tarım amacı dışında kullanılacak araziler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

37) İl özel idareleri ile üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri bakımından 16/06/2005 tarih ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun gereğince yenileme alanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

38) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri tarafından sunulan hizmetlerin standart çalışmalarını yaparak uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri takip etmek ve sonuçlarını izlemek,

39) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin faaliyet raporlarını hazırlayıp konsolide ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

40) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerle ilgili her türlü istatistikî verileri toplamak, değerlendirmek, raporlamak ve yayımlamak,

41) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerin iş ve işlemlerinden istatistikî veri olarak toplanacakları tespit ederek standardını oluşturmak,

42) İl özel idareleri,üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerin seçilmiş organlarının üyeleri ile ilgili istatistikî çalışmaları yürütmek,

43) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerince hazırlanan projelerden uygun olanlara ilişkin yardım taleplerini ilgili bakanlıklara bildirmek ve bu yardımlara ilişkin olarak gönderilen ödeneklerin ilgili mahalli idareye aktarılması için gereken onay işlemlerini yürütmek,

44) Muhtarlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

45) Köy ve mahalle muhtarlarının ödeneklerinin valiliklere gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

46) Köy ve Mahalle Muhtarlarının taleplerinin alınması ve takip edilmesi, elektronik sistem (Muhtar Bilgi Sistemi) üzerinden izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

47) YİKOB-KIRDES Projesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

48) KÖYDES Projesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

49) KÖYDES CBS Projesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

50) Türkiye’de Yerel Yönetim Reformunun Kurumsallaştırılması Programı (LAR3) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

51) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin uluslararası kuruluşlara üye olmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

52) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin yurtdışına, yurtdışından mahalli idarelere yapılan ziyaretlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

53) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin uluslararası festivallere katılımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

54) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinin yabancı ülke mahalli idareleri ile kardeş kent ilişkisi kurma iş ve işlemlerini yürütmek, 

55) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerdeki personelle ilgili norm kadro ilke ve standartları konusundaki çalışmaları yürütmek,

56) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikler personelinin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek; bu personele yönelik yapılacak eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

57) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerine ilk defa memur alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,

58) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek,

59) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlik şirketlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi alım izni iş ve işlemlerini yürütmek,

60) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlik şirketlerinde görev yapan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının yapılması konusundaki koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek,

61) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birliklerinde görev yapan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavlarının yapılması konusundaki koordinasyonu sağlamak ve işlemlerini yürütmek,

62) İl özel idareleri, üyeleri il özel idarelerinden ve köylerden oluşan mahallî idare birlikleri personeli ile ilgili terörle mücadele mevzuatından kaynaklanan iş ve işlemleri yürütmek,

63) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili mahalli idareler hakkında sorumlu ya da ilgili olunan eylem planları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

64) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda TBMM üyeleri tarafından mahalli idarelerin iş ve işlemleri konusunda sorulan yazılı soru önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

65) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idarelerin kurdukları birliklerce hazırlanan mevzuat metinleri hakkında, bunlar yürürlüğe girmeden önce mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum ve kuruluşların görüşleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

66) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yeni hazırlanacak veya değişiklik yapılacak mevzuat taslaklarına ilişkin görüş bildirmek,

67) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili yürürlükte olan mahalli idare mevzuatının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve mevzuat değişikliğine ilişkin önerilerde bulunmak,

68) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve genelge çalışmalarını yaparak bunların yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri yürütmek,

69) Mahalli idarelerin idari vesayet, denetim ve soruşturma ile görev alanında kalan görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda mahalli idareler mevzuatının uygulanması hususunda ortaya çıkacak tereddütleri gidermek üzere görüş oluşturmak.

D) Bakanlıkların Uhdesinde Olan İş ve İşlemlerin Kategorik Ayırımı

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Uhdesinde Yürütülecek İşlemler

İLGİLİ İDARELER

İŞLEMİN TÜRÜ

İŞLEMİN İÇERİĞİ

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Mahalli İdare Merkezi İdare İlişkilerini Düzenlemek

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari ve Teknik Kapasitelerin Geliştirilmesi çalışmaları

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesine İlişkin İşlemlerde Koordinasyonu Sağlamak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Yerel ve Bölgesel Demokrasi Sürekli Komitesi ve Alt Komiteleri ile Ulusal Heyetin Oluşturulması İşlemleri

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyetinin Oluşturulmasına İlişkin İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulları İle İlgili İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Ziyaretlerine İlişkin İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi İzleme Ziyaretlerine İlişkin İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Mahalli İdarelerin Yararlanacağı AB Fonlarını Araştırmak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

AB Fon Müracaatlarını Takip Etmek

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Proje Uygulamalarında Koordinasyon ve İşbirliğini Sağlamak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

TSE Standartları İle İlgili İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Faaliyet ve Performans Raporlarının Standartlarını Hazırlamak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

5018 sayılı Kanun ve ilgili Mahalli İdare Mevzuatı Çerçevesinde Oluşturulan Raporları İlgili Mercilere Sunmak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Performans Ölçüm Kriterlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması İşlemleri

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Ulusal/Ulusslararası Alanda Mahalli İdarelerle İlgili Gelişmeleri İzlemek

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Turizm Alanları Etüt Çalışmaları ve Balıkçı Barınakları Hakkında Mahalli İdarelerin Görüşüne Dayalı Görüş Oluşturmak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İlgili Mevzuatı, Genelge ve Görüşleri Derleyerek Elektronik veya Kitap Ortamında Hizmete Sunmak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Mahalli İdarelerle İlgili Bilgi ve Veri Derleyerek Yayınlamak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Sorumlu ve İlgili Olunan Eylem Planları İş ve İşlemleri

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Mahalli İdareler Hizmetlerine Gönüllü Katılım İşlemleri

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari Vesayet, Denetim ve Soruşturma Dışındaki Konularda TBMM Üyelerinin Yazılı Soru Önergelerinin Cevaplandırılması İşlemleri

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari Vesayet, Denetim ve Soruşturma Dışındaki Konularda Mahalli İdarelerin Hazırladıkları Mevzuat İle İlgili Görüşleri Toplamak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari Vesayet, Denetim ve Soruşturma Dışındaki Mevzuat Taslaklarında Görüş Bildirmek

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari Vesayet, Denetim ve Soruşturma Dışındaki Mahalli İdare Mevzuatınnınn Uygulanmasını İzlemek, Değerlendirmek ve Değişik Önerilerinde Bulunmak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari Vesayet, Denetim ve Soruşturma Dışındaki Mevzuat ile İlgili Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Genelge Çalışmalarını Yapmak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari Vesayet, Denetim ve Soruşturma Dışındaki Mevzuat İle İlgili Konularda Görüş Vermek

TÜM MAHALLİ İDARELER

PERSONEL İŞLEMLERİ

Personelin Performans Ölçütlerini Belirlenmesi İşlemleri (İçişleri Bakanlığıyla Birlikte)

TÜM MAHALLİ İDARELER

İMAR

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi İşlemleri

TÜM MAHALLİ İDARELER

MALİ KONULAR

Faaliyet Raporları İle İlgili İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

MALİ KONULAR

Bütçelerin Kurumsal Kodlarının Belirlenmesi

BELEDİYELER

PERSONEL İŞLEMLERİ

Özel Kalem Müdürü Atama İzni

BELEDİYELER

PERSONEL İŞLEMLERİ

Zabıta Memuru Alım İzni

BELEDİYELER

PERSONEL İŞLEMLERİ

İtfaiye Eri Alım İzni

BELEDİYELER

PERSONEL İŞLEMLERİ

Ek Personel İstihdam Talepleri

BELEDİYELER

TÜZEL KİŞİLİK

Kurulma, Katılma ve Birleşme İşlemleri

BELEDİYELER

İHALE

İhaleden Yasaklama İşlemleri

BELEDİYELER

MEZARLIK

Mezarlıklardan Yol Geçirme Onayları

BELEDİYELER

TAHSİS İŞLEMLERİ

Taşınmaz Tahsis İşlemleri

BELEDİYELER

TAŞIT İŞLEMLERİ

Yurtdışı Araç HİÇİŞLERİ BAKANLIĞIeleri

BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

İkinci Görevli Akademisyen Ücretlerinin Tespiti İşlemleri

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLAR

PERSONEL İŞLEMLERİ

Atama Onayı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLAR

KAMULAŞTIRMA

Kamu Yararı Kararı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLAR

KAMULAŞTIRMA

Acele Kamulaştırma İşlemleri

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLAR

ŞİRKET VE İŞLETMELER

Şirket Kurma İşlemleri

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLAR

ŞİRKET VE İŞLETMELER

Bütçe İçi İşletmelerle İlgili İşlemler

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLAR

ŞİRKET VE İŞLETMELER

Şirket ve Bütçe İçi İşletme Verilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi

SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

Yönetim Kurulu Üyesi Atama İşlemlerini Yürütmek

SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

Genel Müdür Atama İşlemlerini Yürütmek

İL ÖZEL İDARESİ

GENEL İŞLEMLER

İl Özel İdare Payına Esas Köy Sayısını İLBANK'a Bildirmek

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

GENEL İŞLEMLER

Hizmet Standardı Çalışmaları

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

GENEL İŞLEMLER

İş ve İşlemlerden İstatistiki Veri Olarak Toplanacakları Tespit Ederek Standardını Oluşturmak

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

GENEL İŞLEMLER

Seçilmiş Organların Üyelerinin İstatistikleri

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

GENEL İŞLEMLER

Yatırım ve Hizmetlerin Kalkınma Planı ve Yıllık Planlarla Uyumu

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

Norm Kadro İlke ve Standartlarının Belirlenmesi

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

İlk Defa Memur Alım İzni İşlemleri

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

Sözleşmeli Personel İşlemleri

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

Terörle Mücadele Mevzuatına İlişkin İşlemler

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

Hizmet İçi Eğitim Hizmetleri

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavları

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

YURT DIŞI

Kardeş Kent İlişkilerine İlişkin İşlemler

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

YURT DIŞI

Uluslararası Kuruluşlara Üye Olma İşlemleri

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

YURT DIŞI

Uluslararası Festivallere Katılım İşlemleri

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

YURT DIŞI

Yurtdışından/Yurtdışına Ziyaretlere İlişkin İşlemler

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

İHALE

Yap-İşlet-Dvret Modeli Taleplerine İlişkin İşlemler

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporları İle İlgili İşlemler

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

MERKEZİ İDARE YARDIMLARI

Merkezi İdare Bütçesinden Aktarılacak Yardımlar

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

MERKEZİ İDARE YARDIMLARI

Yardım Talepleri ve Ödeneklerin Aktarma Onayları

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

ŞİRKET VE İŞLETMELER

Personel Şirketlerine İşçi Alım İzni

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

TAHSİS İŞLEMLERİ

Tahsisli Yardımların Kullanım Amacı Değişikliği

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLAR

Yenileme Alanları İle İlgili İşlemler

BELEDİYE VE BELEDİYE BİRLİKLERİ

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI

Tarım Amacı Dışında Kullanılacak Araziler

İL ÖZEL İDARELERİ VE ÜYELERİ İL ÖZEL İDARELERİNDEN OLUŞAN BİRLİKLER

GENEL İŞLEMLER

Konsolide Edilen Faaliyet Raporlarının Genel Faaliyet Raporu Hazırlanmasına Esas İşlemleri

BELEDİYE BİRLİKLERİ

GENEL İŞLEMLER

Her Türlü İstatistiki Verinin Toplanması, Değerlendirilmesi, Raporlanması

BELEDİYE BİRLİKLERİ

TÜZEL KİŞİLİK

Mahalli İdare Birliklerinin Kurulma İşlemleri

BELEDİYE BİRLİKLERİ

İHALE

İhaleden Yasaklama İşlemleri

BELEDİYE BİRLİKLERİ

MALİ KONULAR

Borçlanma İşlemleri

BELEDİYE BİRLİKLERİ

MALİ KONULAR

Mali Raporların Konsolidasyonu İşlemleri

BELEDİYE BİRLİKLERİ

ŞİRKET VE İŞLETMELER

Şirket Kurma İşlemleri

2- İçişleri Bakanlığı Uhdesindeki İş ve İşlemler

İLGİLİ İDARELER

İŞLEMİN TÜRÜ

İŞLEMİN İÇERİĞİ

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Mahalli İdare Hizmetlerinde Aksama Halinde Yapılacak İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Gökçeada ve Bozcaada Mahalli İdarelerine İlişkin İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Yerel Yönetimler Reformunun Kurumsallaştırılması Programı İşlemlerini Yürütmek

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Genel Eylem Planları Yapmak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İlgili Konularında TBMM Üyelerinin Yazılı Soru Önergelerinin Cevaplandırılması İşlemleri

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari Vesayet, Denetim ve Soruşturma İle Diğer Görev Alanında Mahalli İdarelerin Hazırladıkları Mevzuat İle İlgili Görüşleri Toplamak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

Kendi Alanındaki Mahalli İdare Konularında Hazırlanacak ve Değişecek Mevzuat Taslaklarına Görüş Vermek

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari Vesayet, Denetim ve Soruşturma İle Diğer Görevleri İle İlgili Mevzuatın Uygulanmasını İzlemek, Değerlendirmek ve Değişik Önerilerinde Bulunmak

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari Vesayet, Denetim ve Soruşturma İle Diğer Görev Alanındaki Konularda Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Genelge Çalışmaları

TÜM MAHALLİ İDARELER

GENEL İŞLEMLER

İdari Vesayet, Denetim ve Soruşturma İle Diğer Görev Alanındaki Konularda Görüş Oluşturmak

İL ÖZEL İDARELERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

Genel Sekreterin Atanmasına İlişkin İşlemler

İL ÖZEL İDARELERİ

İHALE

Yap-İşlet-Devret Modeli Taleplerine İlişkin İşlemler

İL ÖZEL İDARELERİ

KAMULAŞTIRMA

Acele Kamulaştırma İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ

KAMULAŞTIRMA

Kamu Yararı Kararı

İL ÖZEL İDARELERİ

ŞİRKET VE İŞLETMELER

Bütçe İçi İşletmelerle İlgili İşlemler

İL ÖZEL İDARELERİ

TAHSİS İŞLEMLERİ

Taşınmaz Tahsis İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ

TAŞIT İŞLEMLERİ

Yurtdışı Araç Hibeleri

İL ÖZEL İDARESİ

GENEL İŞLEMLER

İl Özel İdareleri E-Devlet Uygulamaları İşlemleri

TÜM MAHALLİ İDARELER

SORUŞTURMA, TEFTİŞ

Ön İnceleme İşlemleri

TÜM MAHALLİ İDARELER

SORUŞTURMA, TEFTİŞ

İşleme Konulmama Kararları Hakkındaki İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

SORUŞTURMA, TEFTİŞ

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasına İlişkin İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

SORUŞTURMA, TEFTİŞ

Her Türlü İnceleme, Soruşturma, Denetim, Özel Teftiş ve Bunların Onaylarına İlişkin İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

SORUŞTURMA, TEFTİŞ

Organ ve Üyelerinin Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

SORUŞTURMA, TEFTİŞ

Terör Nedeniyle Görevi Sona Erdirilen/Görevden Uzaklaştırılanlar ve İlgili İdarelerle İlgili İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

SORUŞTURMA, TEFTİŞ

İhbar ve Şikayetlerle İlgili İşlemler

TÜM MAHALLİ İDARELER

SORUŞTURMA, TEFTİŞ

Teftiş Rapor ve Fezlekelerin Sonuçlarını İzlemek

TÜM MAHALLİ İDARELER

SORUŞTURMA, TEFTİŞ

Teftiş Raporlarını İnceleyerek Gerekli İşlemleri Yapmak

TÜM MAHALLİ İDARELER

MALİ KONULAR

Teftiş Raporlarındaki Kamu Zararlarına İlişkin İşlemler

BELEDİYELER

GENEL İŞLEMLER

E-Belediye Uygulamaları İşlemleri

BELEDİYELER

ORGANLAR

Belediye Başkanlarının Düşürülmesiyle İlgili İşlemler

BELEDİYELER

ORGANLAR

Yeni Belediye Başkanı ve Bşk. Vekilinin Seçilememesi Halinde Belediye Başkanı Görevlendirilmesi

BELEDİYELER

ORGANLAR

Belediye Meclisinin Feshi İşlemleri

BELEDİYELER

ORGANLAR

Belediye Başkanlarının Mal Bildirimleriyle İlgili İşlemler

BELEDİYELER

TÜZEL KİŞİLİK

Belde İsminin Değiştirilmesi İşlemleri

BELEDİYELER

YURT DIŞI

Belediye Başkanlarının Yurtdışı Çıkış İşlemleri

KÖYLER

GENEL İŞLEMLER

KÖYDES

KÖYLER

GENEL İŞLEMLER

KÖYDES

KÖYLER

TÜZEL KİŞİLİK

Kurulma, Katılma, Birleşme ve Ayrılma İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

TÜZEL KİŞİLİK

Mahalli İdare Birliklerinin Kurulma, Tüzük Değişikliği ve Diğer İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

GENEL İŞLEMLER

Hizmet Standardı Çalışmaları

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

GENEL İŞLEMLER

Faaliyet Raporlarını Konsolide Ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilmesi İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

GENEL İŞLEMLER

Her Türlü İstatistiki Verinin Toplanması, Değerlendirilmesi, Raporlanması

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

GENEL İŞLEMLER

İş ve İşlemlerden İstatistiki Veri Olarak Toplanacakları Tespit Ederek Standardını Oluşturmak

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

GENEL İŞLEMLER

Seçilmiş Organların Üyelerinin İstatistikleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

PERSONEL İŞLEMLERİ

Norm Kadro İlke ve Standartlarının Belirlenmesi

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

PERSONEL İŞLEMLERİ

Hizmet İçi Eğitim Hizmetleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

PERSONEL İŞLEMLERİ

İlk Defa Memur Alım İzni İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

PERSONEL İŞLEMLERİ

Sözleşmeli Personel İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

PERSONEL İŞLEMLERİ

Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavları

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

PERSONEL İŞLEMLERİ

Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavları

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

PERSONEL İŞLEMLERİ

Terörle Mücadele Mevzuatına İlişkin İşlemler

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

TÜZEL KİŞİLİK

İl Özel İdaresi ve Mahalli İdare Birliklerinin Kurulma İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

YURT DIŞI

Uluslararası Kuruluşlara Üye Olma İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

YURT DIŞI

Yurtdışından/Yurtdışına Ziyaretlere İlişkin İşlemler

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

YURT DIŞI

Uluslararası Festivallere Katılım İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

YURT DIŞI

Kardeş Kent İlişkilerine İlişkin İşlemler

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

İHALE

İhaleden Yasaklama İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

MALİ KONULAR

Borçlanma İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

MERKEZİ İDARE YARDIMLARI

Yardım Talepleri ve Ödeneklerin Aktarma Onayları

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

ŞİRKET VE İŞLETMELER

Şirket Kurma İşlemleri

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

ŞİRKET VE İŞLETMELER

Personel Şirketlerine İşçi Alım İzni

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLAR

Yenileme Alanları İle İlgili İşlemler

İL ÖZEL İDARELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ İLE KÖYLERDEN OLUŞAN BİRLİKLER

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI

Tarım Amacı Dışında Kullanılacak Araziler

TÜM BİRLİKLER

ORGANLAR

Birlik Meclislerinin Feshi İşlemleri

MUHTARLAR

GENEL İŞLEMLER

Muhtarlarla İlgili İşlemler

MUHTARLAR

GENEL İŞLEMLER

Muhtar Ödeneklerinin Valiliklere Gönderilmesi İşlemleri

MUHTARLAR

GENEL İŞLEMLER

Muhtarların Taleplerinin Takip Edilmesi

SU VE KANALİZASYON İDARELERİ

PERSONEL İŞLEMLERİ

Genel Müdürlerin Tezkiye Amirliği İşlemleri

YİKOB

GENEL İŞLEMLER

YİKOP-KIRDES Projesi

 

 


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar