www.mevzuattakip.com.trPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları İle Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik


Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri kapsamında gerçekleştirilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında ihaleye çıkılmadan önce uygun görüş alınmasına, sorumluluklara ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; Uygun görüş alınması açısından; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşları, Sorumluluklar ve uygulanacak yaptırımlar açısından; 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu idarelerinden, anılan Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi yapan idareleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20157200&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Personel%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1na%20Dayal%C4%B1%20Hizmet%20Al%C4%B1mlar%C4%B1nda%20Uygun%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F%20Al%C4%B1nmas%C4%B1,%20G%


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA